Bestendige deputatie

De deputatie is in het Belgische staatsbestel de uitvoerende macht op het niveau van de provincie, vergelijkbaar met het schepencollege op gemeentelijk niveau, en met de regering in een (deel)staat. De deputatie wordt verkozen door de leden van de provincieraad die zelf bij algemeen stemrecht verkozen wordt en dus wetgevende macht is. De deputatie wordt voorgezeten door de Provinciegouverneur die, vermits hij niet verkozen wordt maar een aangesteld ambtenaar is (voorheen door de koning, sinds 2004 door de gewestregeringen), geen stemrecht heeft. De deputatie zelf bestaat uit zes door de raad verkozen leden, de gedeputeerden. Ze hebben geen individuele beslissingsbevoegdheid, maar kunnen wel de provinciale bevoegdheden (zoals onderwijs, milieu, toerisme en gezondheid) onderling verdelen ter voorbereiding en opvolging van de dossiers. Het is vergelijkbaar met de Nederlandse Gedeputeerde Staten. Ze zijn verantwoording verschuldigd aan de provincieraad. Vóór het provinciedecreet van 2006 werd er gesproken van Bestendige Deputatie.

Overzicht B (Toon alles)