Bemiddeling sociaal

Bemiddeling is een proces voor het oplossen van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Zijn taak bestaat erin de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle interveniërende partijen respecteert. Bemiddeling kan zowel tussen particulieren als tussen ondernemingen gebeuren. Bemiddelen in sociale zaken past in de tendens om tot alternatieve oplossingen te komen. Dit eerder dan over te gaan tot formele (juridische) procedures in het omgaan met spanningen, kwesties, con- flicten in organisatie -en werkcontext. Wanneer een conflict in de werkomgeving sluimerend of onopgelost blijft, kan dit leiden tot disfunc-tioneren van één of meer medewerkers, tot langdurig ziekteverzuim en tot vervanging of energieop-slorpende tuchtprocedures. Dit alles komt uiteraard niet ten goede van de samenwerkingsrelatie. Het kan hierbij gaan over conflicten tussen individuele werknemers, werkgever-werknemer of ‘meerpartij-conflicten’ waar meer dan twee individuen betrokken zijn.

Overzicht B (Toon alles)