Bemiddeling familie

Bemiddeling is een proces voor het oplossen van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Zijn taak bestaat erin de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle interveniërende partijen respecteert. Bemiddeling kan zowel tussen particulieren als tussen ondernemingen gebeuren. Bemiddeling is mogelijk in familiale zaken. Wanneer partijen in een familiaal conflict bereid zijn met hulp van een derde samen een oplossing te zoeken, rekening houdend met gemeenschappelijke bekommernissen en betrachtingen, staat voor hen de weg open naar een gans andere benadering van hun conflict. De bemiddeling in familiezaken werd uitgewerkt als een model waarbij de bemiddelaar de beide partijen helpt zelf beslissingen te nemen. De bemiddelaar ziet erop toe dat beide partijen grondig geïnformeerd zijn en bij de bemiddeling evenveel invloed hebben. Wie schuldig is, is hierbij irrelevant, niet omdat schuld onbelangrijk is, maar wel omdat schuld de mensen tegenover mekaar plaatst en als dusdanig niets bijdraagt tot een oplossing. Meningsverschillen worden naast elkaar gezet en er wordt opnieuw geluisterd en geleerd te luisteren. Door een onderscheid te maken tussen relationele en inhoudelijke conflicten krijgen de partijen een beter inzicht in de eigenlijke problematiek. De bemiddelaar in familiezaken doorloopt enkele fases zodat de partners hun conflict beter kunnen hanteren en liefst oplossen, eerder dan het procedureel jarenlange gevecht aan te gaan. Dergelijke oplossingen worden dan ook per definitie door alle betrokken partijen aanvaard en hebben de eigenschap beter overeind te blijven en stipter nagevolgd te worden met minder opvolgende bijkomende conflicten. Bemiddelaars in familiezaken hebben een grondige voortgezette opleiding. Deze wordt thans postuniversitair opgeleid. Welzijnswerkers bemiddelaars hebben een opleiding in het bemiddelingsmodel en een opleiding in het familierecht genoten alvorens zij deze titel dragen.

Overzicht B (Toon alles)