Convenant

Een convenant is een bepaald soort overeenkomst tussen * een overheid en een andere overheid * een overheid en een natuurlijk persoon of een rechtspersoon * natuurlijke personen of rechtpersonen. In een overeenkomst spreken partijen af "het volgende overeen te komen", in een convenant komen de partijen meestal overeen "het volgende in acht te zullen nemen". Door zo te formuleren ontbreekt het element van verbinden of verplichten aan een convenant. Het afdwingen van nakoming is dus minder gemakkelijk. Als een overheid partij is, zal ten minste één overheid publiekrechtelijke bevoegdheden inzetten. Daarmee wordt bedoeld het maken van afspraken over de wijze waarop bevoegdheden die in of bij de wet aan de overheid zijn toebedeeld, worden uitgeoefend. Zo worden afspraken vastgelegd, waarbij de bestuurlijke organen afspreken bepaalde dingen te doen, die niet op die manier in de wet zijn uitgewerkt. Men noemt dat ook wel een bestuursaccoord. Convenanten worden gebruikt in situaties dat de reguliere middelen niet effectief blijken. Er bestaat geen strikt vastgelegde vorm of inhoud van een convenant. Convenanten zijn er daarom in vele soorten en maten. In het privaatrecht kent men vooral het echtscheidingsconvenant.