Contract / overeenkomst

Een overeenkomst of contract is een wilsovereenstemming tussen rechtssubjecten, gericht op aangaan of tenietdoen van één of meerdere verbintenissen. Er zijn verschillende soorten overeenkomsten: * Wederkerige overeenkomsten: overeenkomsten waarbij de ene partij zich jegens de andere partij verbindt om iets te doen, geven, laten. (Bijvoorbeeld: koop, huur, aanneming, .. * Overeenkomsten onder bezwarende titel: dit zijn overeenkomsten waarbij er altijd een soort van wederprestatie verwacht wordt. * Overeenkomsten om niet: een overeenkomst waarbij geen wederprestatie verwacht wordt. (Bijvoorbeeld: schenking, bruikleen, bewaargeving) * Eenzijdige overeenkomsten: overeenkomsten die slechts voor 1 partij verbintenissen geven (Bijvoorbeeld: bewaargeving, bruikleen). Overeenkomsten kunnen met wederzijds goedvinden worden beëindigd, maar ook door partijen ontbonden worden. Als een van beide partijen in gebreke blijft (wanprestatie), kan de overeenkomst eveneens ontbonden worden. Ook rechters kunnen op bepaalde gronden overeenkomsten ontbinden.