Contractbreuk

Er is sprake van wanprestatie als een verbintenis niet wordt nagekomen, en dat de schuldenaar kan worden toegerekend. In Nederland is dit geregeld in artikel 74 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Er zijn grofweg twee soorten verbintenissen: verbintenissen uit overeenkomst ("ex contractu"), en verbintenissen uit de wet ("ex lege"). Als - populair gezegd - een contract niet wordt nagekomen spreekt men ook wel van contractbreuk. Het voorbeeld bij uitstek van een verbintenis uit de wet is de verplichting om de schade te vergoeden die voortvloeit uit een onrechtmatige daad. Er zijn allerlei redenen waarom het niet-nakomen van een verbintenis een schuldenaar soms niet kan worden toegerekend. Dan spreekt men van overmacht (art. 6:75 BW). Sinds de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 komt de term wanprestatie niet meer voor in de wet. In plaats daarvan wordt naar de wettekst gesproken van toerekenbare tekortkoming in de nakoming.