Curator / (mv.) curatoren (personen- en familierecht)

Een curator is iemand die door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een andere persoon of van een rechtspersoon. Er zijn in feite twee verschillende functies waarvoor deze term gebruikt wordt: Bij handelingsonbekwamen Een curator is een persoon die wordt aangesteld als beheerder van het geld van iemand die onder curatele is gesteld. De curator wordt ook betrokken bij andere belangrijke beslissingen. De positie van de curator lijkt veel op die van ouders of voogd. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de curandus (degene die onder curatele gesteld is), treedt voor hem op en behartigt de financiële en andere belangen van de curandus. Bij insolventies Indien een rechtspersoon of een natuurlijk persoon niet langer aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen (insolvent is), kan de rechtbank het faillissement uitspreken. Daarbij wordt door de rechtbank een curator benoemd. Deze dient in het belang van de schuldeisers de boedel van de failliet te liquideren en binnen de mogelijkheden en wettelijke regelingen zo mogelijk schuldeisers een uitkering te doen. Zie daarover uitgebreid Faillissement (Nederland)/Faillissement (België) en verder: Surseance van betaling, Schuldsaneringen en Actio pauliana.