Voogdij

Indien een kind dat géén ouder meer in leven heeft of wanneer de enige ouder , of de langstlevende ouder, afwezig is, verdwenen of in onmogelijkheid is het ouderlijk gezag uit te oefenen wordt een voogd door de vrederechter benoemd. In een testament of bij verklaring voor de vrederechter of de notaris kunnen de ouders een voogd aanduiden voor het geval in de voogdij dient voorzien maar deze voogd zal pas in functie treden dan nadat zijn aanwijzing door de vrederechter is gehomologeerd. De voogd én de vrederechter bekommeren zich niet alleen over de goederen maar ook over de opvoeding en de opvang van de minderjarige.