Persoonlijke Schulden - Faillissement

Faillissement: wanneer een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelsdaden stelt niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en zijn krediet aan het wankelen is. Een faillissement wordt door de rechter uitgesproken. Er wordt een curator aangesteld die in de plaats van de gefailleerde de controle en beschikkingsbevoegdheid over de bezittingen verkrijgt. Persoonlijke schulden: geldbedrag dat een individu uit eigen hoofde aan een schuldeiser moet betalen.