Nietig

Nietigheid en vernietigbaarheid zijn verwante noties in het recht. Bij nietigheid gaat het erom dat een rechtshandeling het beoogde rechtsgevolg niet heeft, en anders dan bij vernietigbaarheid, dit rechtsgevolg geacht wordt nooit bestaan te hebben. Nietigheid treedt in 'van rechtswege', dat wil zeggen automatisch. Partijen hoeven er voor de rechter geen beroep op te doen, de rechter kan en zal de nietigheid ambtshalve (uit eigen beweging) constateren.