Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Scheiding en kinderen

Hoe bepaal je best een akkoord met je partner voor je kinderen?

Ook voor kinderen is een echtscheiding een gebeurtenis met ingrijpende gevolgen. Wie zal hen opvoeden? Wie draagt de kosten? Bij wie zullen ze tijdens de week of in het weekend verblijven?

Uiteraard is het steeds gewenst om samen met je partner duidelijke afspraken te maken over de bovenstaande vragen, al zien we in de praktijk dat veelal moeilijk zijn. Indien de beide partners niet tot een akkoord kunnen komen zal een rechter een beslissing nemen in hun plaats en daarbij steeds de beste oplossing zoeken voor het kind. 

Indien je na het lezen van dit artikel nog steeds vragen hebt en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.

Wat als je onderling tot een akkoord komt met je partner?

Indien je met je partner tot een akkoord komt over het verblijf, de opvoeding en de bijdrage in de kosten van je kinderen, dan zal een rechter dit akkoord bekrachtigen als het niet indruist tegen de belangen van het kind. 

Het kind mag dus geen groot nadeel hebben bij de overeenkomst die de ouders maken ingevolge een scheiding. 

Wat gebeurt er als je geen akkoord bereikt met je partner?

Wanneer de ouders er niet in slagen om een akkoord te bereiken, zal de rechter een beslissing nemen in het belang van het kind.

De rechter zal in de praktijk steeds zoeken naar een evenredige oplossing voor zowel de ouders als het kind. Concreet onderzoekt hij bijvoorbeeld de mogelijkheid om de kinderen evenveel tijd bij de twee ouders te laten doorbrengen, geeft hij steeds de voorkeur aan co-ouderschap en geeft hij de voorkeur aan de gezamelijke uitoegening van het ouderlijk gezag. Op die manier blijven de beide ouders betrokken bij belangrijke beslissingen betreffende de opvoeding, medische behandelingen en dergelijk van het kind. 

Het is slechts wanneer een gelijkmatige verdeling van het verblijf of co-ouderschap niet mogelijk blijken, dat de rechter op zoek zal gaan naar andere oplossingen. 

Zijn er hulpmiddelen voor de kinderen bij een scheiding?

Het hoeft geen betoog dat een scheiding een traumatische ervaring kan zijn voor veel kinderen. 

Het VCOK (Vormingscentrum Opvoeding & Kinderopvang) krijgt een subsidie om concrete methodes te ontwikkelen om kinderen op een kwalitatieve manier te betrekken bij beslissingen in het scheidingsproces. Dit resulteerde in een folder en website Tweehuizen voor kinderen, jongeren en ouders.

De website bestaat uit 3 aparte luiken voor kinderen, jongeren en ouders, speciaal ontwikkeld om elke doelgroep laagdrempelige informatie op maat te bezorgen over alle aspecten van het uit elkaar gaan. Ouders, hulp- en dienstverleners en scheidingsprofessionals vinden er ook informatie over familiezaken: bemiddeling, geldzaken, hoe een echtscheiding te regelen en ongehuwd ouderschap.

Regeling betreffende de kinderen

Een regeling voor de kinderen betreft grosso modo het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de onderhoudsregeling.

Procedures hieromtrent kunnen een gevolg zijn van een echtscheiding doch kunnen evengoed ontstaan tussen ongehuwden niet samenwonenden.

Ouderlijk gezag

Minderjarige kinderen staan onder het ouderlijk gezag.

Ouderlijk gezag kan worden omschreven als het geheel van rechten die ouders hebben ten aanzien van hun kinderen, ten einde hun ouderlijke verplichtingen na te komen.

Ouders hebben de materiële bewaring over hun kinderen, wat impliceert dat zij instaan voor de opvoeding, het onderhoud en de huisvesting van hun kinderen.

Als algemeen principe geldt dat het ouderlijk gezag steeds gezamenlijk wordt uitgeoefend door de ouders.

Er bestaan evenwel afwijkvormen waarbij over bepaalde zaken één van de ouders alleen kan beslissen.

In het extreemste geval kan het ouderlijk gezag ook exclusief aan 1 ouder worden toegekend.

Verblijfsregeling

Elke ouder heeft een principieel omgangsrecht met zijn kind.

Dit omgangsrecht wordt normaal simultaan uitgeoefend door beide ouders in het geval zij samenwonen.

Als ouders evenwel een afzonderlijk verblijf hebben, moet een verblijfregeling worden gevonden voor het kind/kinderen.

Zulke verblijfsregelingen kunnen onderling, vaak gepaard met een onderhoudsregeling, worden afgesproken. Zo’n akkoord wordt best opgesteld door een specialist ter zaken, waarna eventueel de Rechtbank het akkoord kan bekrachtigen in een vonnis. Op die manier verkrijgt het akkoord uitvoerbare kracht.

Als een akkoord niet tot de mogelijkheden behoort, zal de familierechtbank tussenkomen.

De Rechtbank zal dan een evenwichtsoefening moeten maken met als te verkiezen regeling een gelijkmatig verdeeld verblijf.

Er worden argumenten onder de vorm van conclusies uitgewisseld. Bijstand van een advocaat is dus aangewezen.

Onderhoudsuitkering voor kinderen

Ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen (art. 203 BW).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone en buitengewone kosten voor de kinderen (art. 203bis BW).

De bijzondere onderhoudsverplichting t.a.v. de kinderen blijft voorbestaan ook ná de meerderjarigheid van de kinderen.

Als de ouders samenwonen met de kinderen worden de onderhoudsverplichting in natura vervuld.

Als de ouders en of de kinderen gescheiden leven, dient door de ene of de andere ouder een maandelijkse onderhoudsuitkering te worden betaald. Er wordt rekening gehouden met hun aandeel in de samengevoegde middelen, met de verblijfsregeling en eventuele andere specificiteiten.

Net zoals bij de verblijfsregeling kunnen partijen een onderhands akkoord sluiten omtrent de onderhoudsregeling.

Doch vaak wordt de tussenkomst van de familierechtbank gevraagd.

Bijstand van een advocaat is in beide gevallen wenselijk.

Permanente saisine

Eens een zaak m.b.t. de kinderen voor een familierechtbank is gebracht, kan deze telkens opnieuw worden opgeroepen voor diezelfde rechtbank om een nieuw vonnis uit te lokken.

In het geval de omstandigheden zijn gewijzigd en een nieuwe regeling dient te worden gezocht, moet dus niet meer te worden gedagvaard en te worden betaald voor een nieuwe procedure.

De procedure blijft eigenlijk gewoon verder bestaan en kan worden opgeroepen bij loutere conclusie.

Indien je na het lezen van dit artikel nog steeds vragen hebt en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.