Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Blijvende invaliditeit na een arbeidsongeval, wat kan je doen?

Wat kan je doen wanneer je na een arbeidsongeval nog niet kan werken op de dag van volledige werkhervatting?

Heb je na een arbeidsongeval ernstige lichamelijke schade ondervonden? Wat kan je doen wanneer na een zekere periode de raadsgeneesheer van de arbeidsongevallenverzekeraar je -foutief- geschikt acht om het werk te hervatten?

De geneesheer stelde vast dat de kwetsuren geconsolideerd waren en dat je weer aan het werk kon. Sindsdien heeft de verzekering de betalingen opgeschort en heb je geen bestaansmiddelen meer. Met die reden ben je werkzoekende maar dit wordt bijna onmogelijk gemaakt door je nieuwe invaliditeit.

Dit artikel schetst een situatie met juridisch advies. Let wel, dit is een algemeen advies en dus niet met zekerheid van toepassing op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies tegen een vaste prijs. 

Krijg je een vergoeding als compensatie voor de permanente invaliditeit en zoja wanneer?

Als je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval, zal je werkgever dat aangeven aan zijn arbeidsongevallenverzekering. Een werkgever is wettelijk verplicht over deze verzekering te beschikken. 

De arbeidsongevallenverzekeraar zal vervolgens beslissen of het wel of niet om een arbeidsongeval gaat. 

Wordt het ongeval door de verzekeraar erkend als ongeval, dan neemt die verzekering je medische kosten ten laste. Ook je tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt vergoed.   

Op een bepaald moment zijn je letsels geconsolideerd. Dat betekent niet dat volledig je genezen bent! Het betekent slechts dat de arts verwacht dat je letsel niet meer zullen verergeren, maar ook niet meer zullen verslechteren. Vanaf dat moment treedt de blijvende arbeidsongeschiktheid in. 

Medische kosten

Tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid vergoedt de arbeidsongevallenverzekeraar alle medische kosten die het gevolg zijn van het arbeidsongeval: 

-       geneeskundige kosten 

-       farmaceutische kosten 

-       hospitalisatiekosten 

-       heelkundige kosten 

Let op, de arbeidsongevallenverzekeraar betaalt maar terug volgens de tarieven van het RIZIV. Is een arts of specialist niet geconventioneerd (en rekent hij dus meer dan de tarieven van het RIZIV) dan betaal je zelf het verschil en blijf je zelf met een stuk van de kosten zitten. 

Geneesmiddelen op voorschrift worden volledig terugbetaald. 

Hoe word je vergoed gedurende de tijdelijke arbeidsongeschiktheid?

Tijdens de periode van tijdelijke ongeschiktheid, dus vóór de consolidatie, krijg je ook een vergoeding. De dag van het arbeidsongeval word je gewoon doorbetaald, vanaf de dag nadien krijg je een dagvergoeding (ook op weekenddagen) gelijk aan 90 % van het basisloon gedeeld door 365.

Als je op de door de arts bepaalde dag van volledige werkhervatting het werk echter niet kunt hervatten en je hebt daarvoor een geldige reden, bijvoorbeeld dat je nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan lopen de dagvergoedingen door. Is de arbeidsongevallenverzekeraar het hiermee oneens, dan kan je steeds naar de arbeidsrechtbank stappen. 

Krijg je een vergoeding voor je blijvende arbeidsongeschiktheid?

Dat je het werk al kan hervatten, betekent nog niet dat de letsels al geconsolideerd zijn. Pas bij de consolidatie eindigt de tijdelijke arbeidsongeschiktheid en begint de blijvende. 

Eenmaal de graad van blijvende ongeschiktheid bekend is, ontvang je een (voorstel tot) vergoeding van je werkgever. Deze vergoeding wordt als volgt bepaald:

 • Als de blijvende arbeidsongeschiktheid kleiner is dan 5 %:
  (basisloon x graad van blijvende arbeidsongeschikteid)/2.
 • Als de blijvende arbeidsongeschiktheid tussen de 5 en 10 % ligt:
  (basisloon x graad van blijvende arbeidsongeschikteid)/75)/100.
 • Als de blijvende arbeidsongeschiktheid meer dan 10 % bedraagt:
  (basisloon x graad van blijvende arbeidsongeschikteid)

Ook hiertegen kan je desgevallend beroep instellen bij de arbeidsrechtbank. 

Daarvoor moet je binnen de 30 dagen een medisch verslag bezorgen aan de medische dienst. is dat niet gebeurd, dan kan je nog steeds naar de arbeidsrechtbank. In dat geval betaalt de werkgever trouwens de gerechtskosten. Een advocaat (en dokter) moet je zelf betalen. 

Wat moet je dus doen bij een foutieve verklaring van de geneesheer?

Indien je niet akkoord gaat met de verklaring van de geneesheer dat je arbeidsgeschikt bent, deel je best mee aan de arbeidsongevallenverzekeraar dat je je werk nog niet kan hervatten en dat je dus nog aanspraak wil maken op dagvergoedingen. Dit doe je best aan de hand van een doktersattest (je eigen mening is uiteraard niet belangrijker dan het advies van een expert) dat je nog arbeidsongeschikt verklaart. Hiermee maak je aanspraak om verder dagvergoedingen te ontvangen. Gaat de verzekering niet akkoord, dan kan je hiervoor eventueel naar de arbeidsrechtbank. Dat kan met een advocaat of met behulp van de vakbond. 

Sinds de dag van volledige werkhervatting kan je je ook richten tot het ziekenfonds om daar een uitkering aan te vragen indien arbeid nog geen optie is. 

Wat de blijvende arbeidsongeschiktheid betreft, wacht je best af of rappeleer je de verzekeraar nog eens. Eenmaal de consolidatie en blijvende ongeschiktheid is bepaald, krijg je hiervoor ook een vergoeding

 

Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies tegen een vaste prijs.