Sluikstorten

Wat zijn de gevolgen van sluikstorten?

Wat is sluikstorten?

Sluikstorten is het storten van afvalstoffen op plaatsen waar dit wettelijk of reglementair verboden is, of afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden op niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten. Ook het buiten zetten van huisvuilzakken op andere momenten dan toegestaan valt onder sluikstorten, en is verboden.

Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat dan om afvalstoffen die gestort of achtergelaten worden:

 • Op plaatsen waar het niet mag.
 • Op momenten waarop dat niet is toegelaten.
 • En/of in de verkeerde bakken of containers.

Welke straffen staan er op sluikstorten?

Het tarief van de belasting wordt vastgesteld op een basisbedrag van 100 EUR, te vermeerderen met 10 EUR, enerzijds per kilogram sluikafval, anderzijds per 0,01 m³ gesluikstort afval, waarbij elke begonnen belastbare eenheid voor een volledige eenheid wordt genomen.

De belasting op sluikstorten is solidair verschuldigd, naargelang het geval, door:

 • diegene die sluikstort of de voor hem burgerlijk aansprakelijke rechtspersoon, werkgever, ouder of voogd, bewaarder, enz...
 • door de bestuurder van het voertuig waarmee het gesluikstort afval werd vervoerd of door de houder van de nummerplaat van dat voertuig
 • door de bewoner, huurder of eigenaar van het gebouw of van het perceel waarop of waarbij het afval wordt gesluikstort

Deze belasting is eisbaar van zodra het belastbaar feit is vastgesteld en de opruiming is geschied.

De belasting wordt ingekohierd na aangifte van de belastingplichtige. Bij gebrek aan aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Een bezwaarschrift wordt, op straffe van nietigheid, schriftelijk ingediend. Het bezwaarschrift dient aangetekend te worden verzonden of overhandigd te worden aan het gemeentebestuur binnen een termijn van drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgeleverd. Het indienen van een bezwaar ontslaat de belastingplichtige echter niet van de verplichting tot betaling van de belasting binnen de gestelde termijn.

Overtredingen worden door de politie opgesteld of na klacht door stadswacht of milieudienst waargenomen. De gemeentelijke milieudienst zorgt voor de opvolging van overtredingen. Cumulatief kunnen herhaalde overtredingen, indien in het verleden niet beboet, alsnog zwaar worden bestraft.

Welke problemen zijn er?

 • Men zet huisvuilniszakken te vroeg of te laat buiten.
 • Men gooit klein vuilnis op de grond omdat er geen vuilbak in de buurt is.
 • Voor rokers is er niet altijd een assenbak aanwezig.
Stel hier jouw vraag

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies