Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Huurovereenkomst Beëindigen

Hoe kun je als huurder de huurovereenkomst beëindigen?

Je mag op elk ogenblik vertrekken op voorwaarde dat je aan de verhuurder een opzeg van drie maand geeft. Je hoeft de opzegging nooit te motiveren. Tijdens de eerste jaren van de huurovereenkomst moet je wel een vergoeding betalen aan de verhuurder die gelijk is aan:

  • drie maand huur als je binnen het eerste jaar vertrekt;
  • twee maand huur als je tijdens het tweede jaar vertrekt;
  • één maand huur als je tijdens het derde jaar vertrekt.

Om geldig te zijn moet deze vergoeding niet betaald worden op het ogenblik van de opzegging. De betaling gebeurt bij de eindafrekening wanneer het contract afloopt.

Wanneer de verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigt door middel van een opzeg van zes maanden om reden van persoonlijke bewoning, uitvoering van werken of zelfs zonder motief, kan je als huurder een tegenopzeg geven van één maand, zonder een schadevergoeding te betalen ook al gebeurt de opzeg tijdens de eerste drie jaar van het contract.

Let wel! Zolang het huurcontract niet geregistreerd is, kan je als huurder een niet binnen de wettelijke termijn geregistreerde huurovereenkomst beëindigen zonder een opzeggingstermijn in acht te nemen en zonder een vergoeding te betalen. 

Andere mogelijkheden voor het beëindigen van de huurovereenkomst

1. De foutieve niet-uitvoering

Wanneer jij of de verhuurder de verplichtingen die jullie in de huurovereenkomst of door de wet worden opgelegd niet nakomen, kan de tegenpartij de ander laten oproepen of laten dagvaarden voor de vrederechter om :

  • ofwel, de volledige en eenvoudige uitvoering van het contract te vragen;
  • ofwel de ontbinding van het contract te vragen en bovendien, in beide gevallen, schadevergoeding en interesten te eisen.  

2. Verbreking met wederzijdse toestemming

Jullie kunnen ook steeds overeenkomen om de huurovereenkomst vroegtijdig, d.w.z. vóór de normale einddatum, te beëindigen. Het is wel aangewezen om dit akkoord schriftelijk te bevestigen om een eventuele latere betwisting te vermijden.

Omstandigheden die de huurovereenkomst niet beëindigen

1. Het overlijden van de verhuurder of de huurder

Het overlijden van één van de partijen beëindigt de huurovereenkomst niet, behalve bij de huurovereenkomst voor het leven. De erfgenamen, hetzij van de verhuurder hetzij van jou, moeten dus de lopende huurovereenkomst voortzetten en kunnen ze alleen maar beëindigen door de wettelijke voorwaarden te respecteren.

2. De verkoop of schenking van het gehuurde goed

3. De uitdrukkelijke ontbindende clausule

Dit betreft de clausule van het contract die voorziet dat het contract automatisch beëindigd wordt als één van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt.

Een voorbeeld ter verduidelijking. Als je gedurende twee opeenvolgende maanden de huurprijs niet betaalt. Dergelijke clausule ‘de uitdrukkelijke ontbindende clausule’ genaamd, is nietig! Ingeval van een fout begaan door één van der partijen kan alléén de rechter de ontbinding van het contract uitspreken.

Verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden.

Op welke manier de huurovereenkomst ook beëindigd wordt, je kunt steeds een verlenging aanvragen op grond van buitengewone omstandigheden.

Je moet deze verlenging aan de verhuurder vragen ten laatste één maand voor het einde van de huurovereenkomst:

 indien de verhuurder akkoord gaat, bepalen jullie vrij de duur van de verlenging;

weigert de verhuurder, dan beslist de rechter, rekening houdende met de belangen van beide partijen, en in het bijzonder met de eventuele hoge leeftijd van één van hen.

De rechter die de verlenging toestaat, kan ook aan de verhuurder een verhoging van de huurprijs toestaan. Indien de opzegging zonder motief was en de verhuurder een vergoeding verschuldigd is, kan de rechter deze vergoeding verminderen of afschaffen

Wat zijn ‘buitengewone omstandigheden’?

Dit zijn omstandigheden die, gedurende een zekere periode, het vooruitzicht op een verhuis of het zoeken naar een woning kunnen bemoeilijken. Enerzijds gaat het om dringende toestanden die niet te voorzien zijn of plots opduiken, anderzijds om moeilijke omstandigheden die slechts door het tijdelijk behoud van de huurder in de woning verminderd kunnen worden.

Wat zijn ‘de belangen van de partijen’?

De rechter moet ook rekening houden met de belangen van de verhuurder, zijn persoonlijke toestand en de nadelen voor hem als jij in de woning blijft. De rechter zal bijvoorbeeld rekening houden met het feit dat de verhuurder zelf een hogere huurprijs moet betalen in afwachting dat hij zelf in de woning kan trekken.