Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Domicilie-adres in België bij verblijf in het buitenland

Woont u in het buitenland maar heeft u vragen over uw domicilie in België?

Lees hieronder meer omtrent mogelijke juridische acties.

Woning in België met verblijf in het buitenland

Indien U over een woning beschikt in België ( eigendom of huur ) is het steeds mogelijk aldaar uw domicilie te vestigen of te behouden,  dit eventueel in samenspraak met de eventuele nieuwe bewoners en/of huurders.

De Politie kan wel controleren of U er effectief verblijft, maar dit is in de praktijk een eenmalige controle en indien de woning geschikt is voor het aantal personen dat er is ingeschreven is of wordt ingeschreven stelt dit geen  probleem in de praktijk.

Een tweede mogelijkheid bestaat erin beroep te doen op de wettelijke regeling inzake het referentieadres. Het concept referentieadres heeft een wettelijke grondslag gevonden ingevolge de wet van 24 januari 1997 houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, strekkende tot verplichte inschrijving in de bevolkingsregisters van de personen die in België geen verblijfplaats hebben.

Een persoon die geen verblijfplaats heeft kan zich laten inschrijven in de bevolkingsregisters onder een referentieadres. 

Dit is dan een adres van een andere natuurlijke persoon die ermee instemt dat alle voor de betrokkene bestemde post en alle voor de betrokkene noodzakelijke administratieve formaliteiten aldaar toekomen.

Domiciliefraude

Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2017 met betrekking tot de  domiciliefraude heeft de regeling met betrekking tot het referentieadres herzien in die zin dat sinds de inwerkingtreding van dit Koninklijk Besluit een referentieadres nog slechts mogelijk is voor maximum één jaar.  In de praktijk volstaat deze duur voor uw concrete situatie. 

Wat de duur van maximum één jaar betreft bestaat er wel een uitzondering voor personen met buitenlandse missie op verzoek van de Belgische Staat, voor personeelsleden van de Federale Politie evenals voor Belgische militairen.

Deze afwijking die geldt voor de duur van de opdracht en  is enkel van toepassing voor voormelde personeelsleden van de genoemde overheidsdiensten, doch geldt niet voor werknemers in dienst van privé-werkgevers.

Het voormeld Koninklijk Besluit van 9 maart 2017 heeft het stelsel van "tijdelijke afwezigheid" ingevoerd.

Tijdelijke afwezigheid

De tijdelijke afwezigheid wordt omschreven als  het feit van niet effectief te verblijven op zijn hoofdverblijfplaats tijdens een bepaalde periode, waarbij er voldoende belangen behouden worden die aantonen dat de reïntegratie in de hoofdverblijfplaats op elk moment mogelijk is.

Of de tijdelijk afwezige persoon eigenaar is van zijn hoofdverblijfplaats, deze huurt of er gewoon mag over beschikken heeft geen belang.

Artikel 8, § 2 van het voormeld  Koninklijk Besluit van 9 maart 2017 bepaalt echter ook dat de tijdelijke afwezigheid niet langer mag duren dan één jaar en éénmaal kan verlengd worden zodat een tijdelijke afwezigheid uiteindelijk twee jaar kan duren.

Artikel 8, § 3  voorziet in een aantal gevallen waarbij  de  voorwaarde van duur en verlenging van de tijdelijke afwezigheid niet gelden.

Eén van de uitzonderingen (voorzien in punt  10 van artikel, 8 § 3) heeft betrekking op de personen die, in het kader van hun beroep, een specifiek werk of een bepaalde opdracht uitvoeren in een andere gemeente van het Koninkrijk of in het buitenland, alsook de leden van hun gezin tijdelijk afwezig mogen zijn voor de duur van hun werk of opdracht.

Om van deze regeling inzake tijdelijke afwezigheid te kunnen genieten dient U zich echter wel eerst in te schrijven op het adres van uw familielid om aldaar uw hoofdverblijfplaats te vestigen en U vervolgens te kunnen beroepen op de bij Koninklijk Besluit voorziene tijdelijke afwezigheid.

Om de realiteit van de verblijfplaats  en de toelating te bekomen er uw hoofdverblijfplaats te vestigen zal er  een onderzoek uitgevoerd door de gemeentelijke overheden en zal in elk geval uw familielid hiervoor zijn toestemming dienen te geven. In elk geval blijft dit een feitelijke situatie waarbij U zult dienen te argumenteren dat U de bedoeling hebt aldaar uw hoofdverblijfplaats te vestigen.

Bij het gemeentebestuur kunnen de nodige aangifteformulieren bekomen worden waarop de juiste reden dient vermeld te worden voor de tijdelijke afwezigheid. Tevens dient U de nodige bewijsstukken van uw reden te bezorgen aan het gemeentebestuur

Men kan echter geen referentieadres hebben en tevens het statuut van tijdelijk afwezige.

Het is het één of het andere. Toezicht en controle wordt uitgevoerd door de lokale overheid  (Lokale Politie en gemeentebestuur)

Ingeval van weigering is er een administratief beroep mogelijk bij de Minister van Binnenlandse Zaken. Afhankelijk van de concrete situatie en wensen kan een keuze gemaakt worden uit de verschillende  vermelde mogelijkheden die legaal zijn.

Oplossing door Jureca

Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies.

Het telefonisch advies omtrent domicilie kan je ook via volgende link eenvoudig en helemaal online bestellen.