Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Ontslag wegens medische overmacht

Een “ontslag om medische redenen” is onwettig, want dit wordt beoordeeld als discriminatoir. Bij medische overmacht gelden er andere regels.

Wel kunt u zelf uw ontslag geven om medisch redenen, maar uw werkgever mag u geen ontslag geven om medische redenen. Uw werkgever mag u wel ontslaan tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, maar niet omwille van de ziekte. Uw werkgever moet het ontslag geven om een andere reden dan de arbeidsongeschiktheid.

Uw werkgever kan wel proberen de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens medische overmacht. Dit is verschillend dan bij medische redenen.

 • Indien u zelf ontslag neemt, zult u in beginsel een periode van schorsing van werkloosheidsuitkeringen oplopen, aangezien u alsdan niet wordt beschouwd als zijnde onvrijwillig werkloos.
 • Indien uw werkgever u ontslaat heeft u in de regel recht op een opzegperiode (of opzegvergoeding). De opzegperiode begint te lopen nadat uw ziekte een einde heeft genomen.

Als u thuis bent omwille van medische redenen dan zit je in een situatie van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Dit houdt in dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst blijft gedurende de periode van de arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van uw ziekte. Wanneer de ziekte eindigt, dient u het werk weer aan te vatten bij uw werkgever.

Uw behandeld geneesheer kan ook oordelen dat uw ziekte definitief is en niet tijdelijk. In dat geval geldt het volgende:

Sinds 9 januari 2017 kan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer tot uitoefening van het overeengekomen werk louter nog vastgesteld worden na het beëindigen van het re-integratietraject zoals vastgesteld in het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers. De doelstelling van een re-integratietraject bestaat erin om u te re-integreren in uw werk en niet om uw arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Wanneer u een attest van uw behandelend geneesheer van uw werkgever bezorgt waarin wordt verklaard dat u definitief arbeidsongeschikt bent om het overeengekomen werk uit te oefenen, moet er verplicht een onderzoek door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer plaatsvinden in het kader van het re-integratietraject, zodat de werkgever verdere stappen kan nemen met het oog op een ontslag ingevolge medische overmacht.

Ook kan uw werkgever verzoeken om het re-integratietraject op te starten wanneer u 4 opeenvolgende maanden (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent.

U als werknemer kunt ook steeds om de opstart van het re-integratietraject verzoeken.

Tot slot kan ook de adviserend geneesheer van het ziekenfonds het initiatief nemen voor het opstarten van het re-integratietraject.

Indien een partij de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht wil beëindigen gaat het in feite niet om een ontslag, maar om de vaststelling dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens de gezondheidstoestand van de werknemer definitief onmogelijk is geworden.

De partij die een einde wil maken aan de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht, moet de overmacht inroepen en er het bewijs van leveren en dit kan enkel nadat u verplicht een re-integratietraject heeft doorlopen.

Indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op grond van medische overmacht, bent u gerechtigd om uitkeringen aan te vragen als volledig werkloze.

Vaak voorkomende vragen:

Wat zijn de mogelijkheden om niet terug te keren naar het werk, maar dan toch een uitkering te kunnen krijgen, tot je ander werk vind?

Indien u ontslagen wordt door uw werkgever kunt u later als onvrijwillig werkloze werkloosheidsuitkeringen ontvangen.

Indien na het re-integratietraject de medische overmacht blijkt, kunt u werkloosheidsuitkeringen aanvragen.

Indien u arbeidsgeschikt wordt verklaard door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of het RIZIV, en u hervat het werk niet en betwist de beslissing van arbeidsgeschiktheid voor de arbeidsrechtbank, heeft u gedurende de gerechtelijke procedure in beginsel recht op provisionele uitkeringen.

Indien u arbeidsgeschikt wordt verklaard, maar definitief niet geschikt om het overeengekomen werk uit te voeren en er werd een re-integratietraject opgestart, kunt u uitkeringen in werkloosheid ontvangen:

 1. Voor de periode vanaf de vraag om een re-integratietraject tot aan de re-integratiebeoordeling door de arbeidsgeneesheer;
 2. Indien de arbeidsgeneesheer beslist heeft dat u in staat bent om bij de werkgever een aangepast werk of een ander werk uit te voeren:
  1. gedurende de termijn voor het aantekenen van beroep tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid of tijdens de duur van de beroepsprocedure, indien u de beslissing tot definitieve ongeschiktheid betwist;
  2. voor de periode voorafgaand aan het overmaken van het re-integratieplan aan de werknemer of voor de periode voorafgaand aan het einde van het re-integratietraject, met een maximum van 12 maanden;
 3. Indien de arbeidsgeneesheer beslist heeft dat u niet in staat bent om bij de werkgever een aangepast werk of een ander werk uit te voeren: gedurende de termijn voor het aantekenen van beroep tegen de beslissing tot definitieve ongeschiktheid of tijdens de duur van de beroepsprocedure, indien de werknemer de beslissing tot definitieve ongeschiktheid betwist.

Bij het zelf ontslag nemen, is er dan enkel een wachtperiode voor het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering, of kan het ook zijn dat men definitief uitgesloten wordt?

In beginsel zal u niet definitief uitgesloten worden en louter een wachtperiode ‘uitzitten’. De mogelijkheid bestaat dat deze wachtperiode zelfs niet moet worden doorlopen indien u voldoende kunt aantonen dat het ontslag niet werkelijk vrijwillig was. (Opgelet, de kans hiertoe is gering.) Nadien kunt u werkloosheidsuitkeringen aanvragen en ontvangen.

Worden ziektedagen gelijkgesteld met gewerkte dagen, om te bepalen of ik recht zou hebben op uitkering?

Door het ziekenfonds vergoede ziektedagen tellen mee als arbeidsdagen.

Wat is er nog belangrijk als ik in een gelijkaardige situatie verkeer?

Waakzaam zijn bij het ondertekenen van (dadings)overeenkomsten waarbij u mogelijks ongewild afstand zou doen van bepaalde rechten. Bij twijfel kan u best eerst het ontwerp laten nakijken door een jurist of advocaat. Dit kan uiteraard via jureca.