Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat zijn de geldigheidsvoorwaarden voor een niet – concurrentiebeding?

Wanneer is een niet-concurrentiebeding geldig?

Laat ons eenvoudig beginnen, wat is een niet-concurrentiebeding nu eigenlijk? Een concurrentiebeding is een beding waarbij de werknemer de verbintenis aangaat bij zijn vertrek uit de onderneming geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen hetzij door zelf een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst te treden bij een concurrerende werkgever, waardoor hij de mogelijkheid heeft de onderneming die hij heeft verlaten, nadeel te berokkenen door de kennis die eigen is aan die onderneming voor zichzelf of ten voordele van een concurrerende onderneming aan te wenden.

Een concurrentiebeding is onderworpen aan de in artikel 65 § 2 eerste tot en met vierde lid van de arbeidsovereenkomstenwet bepaalde bestaansvoorwaarden en aan de in artikel 65 § 2 vijfde lid van de arbeidsovereenkomstenwet bepaalde geldigheidsvoorwaarden.

Moest je na het lezen van dit artikel nog steeds met vragen zitten en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.

Wat zijn de bestaansvoorwaarden van een niet-concurrentiebeding?

Om geldig te zijn moet het niet-concurrentiebeding:

 • schriftelijk vastgesteld zijn, hetzij bij de indienstneming, hetzij later.
 • betrekking hebben op een arbeidsovereenkomst waarin het bruto-jaarloon meer bedraagt dan € 34.180 (bedrag van toepassing vanaf 1 januari 2018) op het ogenblik van de verbreking van de overeenkomst.

Hierbij geldt het volgende onderscheid:   

 • Bruto-jaarloon tussen € 34.180 en € 68.361 (bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2018): het beding is maar geldig  wanneer een collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten die de functies aanduidt waarvoor een niet-concurrentiebeding kan worden toegepast.  Dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst bestaat bij voorbeeld in de sector van het hotelbedrijf.
   
 • Bruto-jaarloon van meer dan € 68.361: het beding is altijd geldig behalve voor de functies die bij collectieve arbeidsovereenkomst werden uitgesloten.  

De geldigheid van elk concurrentiebeding is bovendien ondergeschikt aan de navolgende voorwaarden :

 1. het moet betrekking hebben op soortgelijke activiteiten;
 2. het moet geografisch worden beperkt tot de plaatsen waar de werkman de werkgever werkelijk concurrentie kan aandoen, gelet op de aard van de onderneming en haar actieradius. Het mag niet verder reiken dan 's lands grondgebied;
 3. het mag niet langer lopen dan twaalf maanden vanaf de dag dat de dienstbetrekking een einde heeft genomen;
 4. het moet voorzien in de betaling van een enige en forfaitaire compensatoire vergoeding door de werkgever, tenzij hij binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf het ogenblik van de stopzetting van de overeenkomst afziet van de werkelijke toepassing van het concurrentiebeding.

Moest je na het lezen van dit artikel nog steeds met vragen zitten en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.