Voogdij

Juridisch advies over voogdij

Wat is voogdij?

Een voogd is in het recht een handelingsbekwame (rechts)persoon die instaat voor de persoon en de goederen van een onbekwame minderjarige. De voogd kan de taak van de ouders overnemen wanneer deze komen te overlijden of wanneer deze het kind "niet meer kunnen hanteren".

Opdrachten van de voogd

 • Indienen van een asielaanvraag of van een aanvraag tot verblijfsvergunning voor de minderjarige
 • Uitoefenen van de rechtsmiddelen wanneer hij van oordeel is dat de beslissingen ten aanzien van de minderjarige niet in overeenstemming zijn met diens belang
 • Bijstaan van de minderjarige bij alle procedures die op hem betrekking hebben, en bijwonen van alle verhoren
 • Erop toezien dat de minderjarige onderwijs en psychologische steun krijgt én de nodige geneeskundige verzorging, passende huisvesting en hulp van de overheid
 • Toelichting geven aan de minderjarige bij de beslissingen omtrent zijn persoon
 • Alle nuttige maatregelen nemen om de familieleden van de minderjarige terug te vinden
 • Voorstellen van duurzame oplossingen voor de minderjarige
 • Samenwerken met de minderjarige, met de persoon of instelling die hem huisvest, met de instanties bevoegd voor asiel, toegang tot het grondgebied, verblijf en verwijdering, of met andere betrokken instanties
 • De goederen van de minderjarige beheren als 'goede huisvader'
 • Opstellen van regelmatige verslagen over de evolutie van de situatie van de minderjarige

Einde van de voogdij

 • Wanneer de minderjarige wordt toevertrouwd aan de persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent
 • Wanneer de minderjarige 18 jaar wordt
 • In geval van overlijden, ontvoogding, adoptie of huwelijk van de minderjarige,
 • Wanneer de minderjarige de Belgische nationaliteit of de nationaliteit van een lidstaat van de Europese economische ruimte verwerft
 • Wanneer de minderjarige van het grondgebied verwijderd wordt: in dat geval neemt de voogdij een einde wanneer er geen enkele hangende procedure betreffende de minderjarige meer is
 • Wanneer de minderjarige verdwenen is uit zijn plaats van opvang en zijn voogd reeds 4 maanden geen nieuws van hem ontvangen heeft
 • Ingeval van afgifte van een verblijfsvergunning van onbepaalde duur aan de minderjarige
 • Wanneer de voogd vrijwillig ontslag neemt uit zijn functies: hij moet dan een opzeggingstermijn van twee maand in acht nemen. De voogdij blijft aldus bestaan voor de minderjarige, maar wel zal een nieuwe voogd worden aangewezen door de dienst voogdij.

De vrederechter kan de voogd zijn functie enkel ontnemen als hij tekortschiet in zijn opdracht of in geval van ernstige meningsverschillen met de minderjarige.

Aansprakelijkheid

De voogd heeft beroepsaansprakelijkheid: hij is aansprakelijk voor de eigen - ook onopzettelijke - fouten gemaakt bij de uitoefening van zijn functies. Die beroepsaansprakelijkheid wordt gedekt door een verzekering die afgesloten is door de dienst Voogdij.

 

In tegenstelling tot de ouders is de voogd wel vrijgesteld van de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de minderjarige. De dienst Voogdij dekt die schade via een verzekering die hij heeft afgesloten.

Bestel hier de oplossing voor jouw situatie

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies