Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Huurovereenkomst met renovatie

Wat is een huurovereenkomst met renovatie?

Soms wil je als huurder zelf enkele kleine of grote werken in de woning uitvoeren die niet alleen je levensomgeving verbeteren, maar ook de algemene staat van de woning ten goede komen. Hiervoor is er een speciaal contract in het leven geroepen: de 'huurovereenkomst met renovatie' of het renovatiecontract.

Het renovatiecontract moet beantwoorden aan volgende vereisten:

1. Jij en de verhuurder moeten de renovatieovereenkomst schriftelijk sluiten en zo duidelijk mogelijk bepalen:

• welke de werken zijn die je zal uitvoeren en de termijn die je hiervoor nodig hebt;

• wat de tegenprestatie zal zijn van de verhuurder, evenals de duur van deze verbintenis die niet noodzakelijk gebonden is aan de termijn die nodig is voor het uitvoeren van de werken. 

2. De wet staat zelfs bij het sluiten van zulke huurovereenkomst een afwijking toe aan de regel die de naleving van de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid oplegt, maar slechts onder vijf cumulatieve voorwaarden:

 • de geplande werken moeten minstens tot doel hebben de onvolkomenheden van de woning op dit vlak te verhelpen;

• de renovatiewerken moeten precies omschreven zijn;

• de aanvang voor de werken moet binnen een redelijk tijdstip zijn bepaald;

• er mag geen huur worden gevraagd tijdens de termijn die overeengekomen is om de renovatiewerken uit te voeren;

• de termijn moet redelijkerwijs voldoende zijn om die werken uit te voeren 

Een voorbeeld ter verduidelijking. Stel dat je een woning huurt die geen stromend water heeft, maar jij verbindt je ertoe om de nodige werken uit te voeren om dit te installeren. Dit betekent echter niet dat de huurovereenkomst met renovatie uitsluitend voor de verwezenlijking van deze ‘elementaire’ werken kan beoogd worden. Deze huurovereenkomst kan ook gesloten worden met het oog op het uitvoeren van werken ter vergroting, verfraaiing of verbetering van het comfort welke niet strikt noodzakelijk zijn 

3. Ook bepaalt de wet dat de werken die je zal uitvoeren in het kader van ‘een huurovereenkomst met renovatie’ een tegenprestatie van de verhuurder inhoudt. Deze tegenprestatie kan bestaan uit:

• ofwel een vermindering of kwijtschelding van de huurprijs;

• ofwel ziet de verhuurder af van het recht om een herziening van de huurprijs te vragen;

• ofwel verbindt de verhuurder zich ertoe om de huurovereenkomst niet te beëindigen (om welke reden ook, inclusief het persoonlijk bewonen van het goed), en gedurende een periode die in het contract bepaald moet zijn en die langer of korter dan negen jaar kan zijn volgens de omvang van de geplande werken. 

Als de werken eenmaal zijn uitgevoerd, moet de oplevering plaatsvinden. Zo kan de verhuurder vaststellen of je jouw contractuele verplichtingen bent nagekomen. Zowel jijzelf als de verhuurder moeten bij de oplevering aanwezig zijn. 

De bepalingen zijn van toepassing op de renovatiecontracten gesloten of vernieuwd vanaf 31 mei 1997.