Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Gemeen huurcontract opzeggen

Is het mogelijk voor een verhuurder om eenzijdig een contract van een perceel grond te wijzigen?

Stel dat je een perceel grond huurde voor een caravan en water en electriciteitsverbruik waren altijd inbegrepen in de huurprijs. Is het mogelijk voor de verhuurder om eenzijdig te beslissen het electriciteitsverbruik en waterverbruik voortaan apart aan te rekenen? Kan ons schrijven niet akkoord te gaan met de wijziging in het contract voldoende zijn om opzeg te krijgen van ons huurcontract?

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.

Het verschil tussen de woninghuurwet en het 'gemene huurrecht'.

Omdat het hier (vermoedelijk) niet gaat om de huur van een caravan waarin je je hoofdverblijfplaats hebt, is de woninghuurwet(en ook het nieuwe huurdecreet) niet van toepassing.

Dat betekent dat enkel het zogenaamde ‘gemene huurrecht’ op je overeenkomst van toepassing is. Dat gemene huurrecht is een stuk soepeler dan het huurrecht met betrekking tot de huur van een hoofdverblijfplaats. 

Dat betekent ook dat voor de huur van onroerende goederen die niet over een hoofdverblijfplaats gaan, in de eerste plaats moet worden gekeken naar de huurovereenkomst zelf. Ik vermoed dat je deze hebt gekregen bij het begin van het contract? 

Heb je een geschreven contract, kijk dan na wat daarin staat over de kosten en de verhoging ervan, maar ook over de beëindiging van het contract. 

Is er bepaald dat er een vast bedrag voor de kosten wordt betaald, dan kan de verhuurder dat bedrag uiteraard niet eenzijdig wijzigen. Werd er niets over de kosten bepaald, dan kan de verhuurder enkel kosten eisen die met echte bedragen overeenstemmen. Daarvan moeten ook bewijsstukken worden bezorgd. Is dat niet het geval, dan heb je het recht om de te veel betaalde kosten terug te vorderen. 

Als dit contract mogelijks in je nadeel is, weet dan dat je de geldigheid daarvan kan betwisten. Om een geldige (gemene) huurovereenkomst te hebben, met deze overeenkomst immers:

  • voor de natuurlijke personen, hun naam, hun eerste twee voornamen, hun woonplaats en hun datum en plaats van geboorte;
  • voor de rechtspersonen, hun maatschappelijke naam en, in voorkomend geval, hun ondernemingsnummer bedoeld in artikel 5 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen; bij gebrek aan toekenning van het voormelde identificatienummer, wordt dit vervangen door hun maatschappelijke zetel.
  • Is er in je contract niets bepaald over de duur van het contract – en werd dit contract dus aangegaan voor een onbepaalde duur, dan kan deze inderdaad per maand worden opgezegd. Met een opzegtermijn van 1 maand. Daar heeft de verhuurder zelfs geen reden voor nodig.  

Is er geen geschreven contract, dan is er sprake van een mondelinge huurovereenkomst. Dat hoeft niet per se een probleem te zijn, maar maakt het wel moeilijk om bepaalde dingen te bewijzen. Onder meer dat er een vaste duur werd overeengekomen. Ook in dat geval zal de verhuurder je dus per maand kunnen opzeggen. Hier lees je meer over de verschillen tussen mondelinge en geschreven huurovereenkomsten.

Wat moet je nu doen?

Kijk in de eerste plaats na of er een geschreven contract is en wat daarin staat over de kosten en de duur van het contract. Vermeldt het contract daarover niets, of is er helemaal geen contract, dan kan je de betaling van de kosten wel betwisten, maar de verhuurder kan wel op eender welk moment opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand, zelfs als je 100 % gelijk hebt over die kosten. 

 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.