Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Heb je nood aan betaalbaar juridisch advies?

Commercieel huurcontract

Lees hier welke zaken je zeker moet vermelden in een handelshuurcontract en wat de belangrijkste tips zijn.

Wil je graag een handelshuurovereenkomst opstellen? Met onze slimme tool kan je zelf een opstellen, aan de fractie van de normale prijs. Op basis van enkele vragen genereert de software een handelshuurovereenkomst op maat. Simpel!

Belangrijke tips bij het opstellen van een handelshuurovereenkomst

 • Moet steeds minimum 9 jaar zijn (art 3 handelshuurwet)
 • Het contract loopt pas vanaf de terbeschikkingstelling niet vanaf de bedongen datum van het sluiten van het contract
 • Huurder: Bij het verstrijken van 3 jaar kan je opzeggen, je moet steeds een half jaar voor die 3 jaar een aangetekende brief schrijven of bij deurwaardersexploot
 • Verhuurder: elke 3 jaar kan hij de huur stopzeggen, mits hij 1 jaar tevoren opzegt + hijzelf of een afstammeling moet dan handel drijven
 • Of beëindiging door akkoord door beiden partijen vastgelegd bij authentieke akte of bij verklaring voor de rechter
 • Hvc mildert deze uitspraak : a.a of verklaring voor de rechter is NIET nodig => indien VH terug in bezit is + H geeft sleutels aan VH + VH koopt meubilair op
 • Huurovereenkomst kan niet meer dan 3 keer hernieuwd worden (art 13 eerste lid handelshuurwet)
 • Huurhernieuwing moet formeel aangevraagd worden
 • Hoe?
  • Aangetekende brief
  • Deurwaardersexploot
 • Wanneer?
  • Ten vroegste 18 maanden ten laatste 15 maanden voor het eindigen van de lopende huur
 • De huurder die niet tijdig een geldige aanvraag indient, is in beginsel zijn recht van hernieuwing vervallen.
 • Mogelijk beding : beding waarbij de verhuurder zicht het recht ontzegt de huurhernieuwing te weigeren.
 • Indien huurder van recht van hernieuwing gebruik wil maken en dit meerdere malen geuit heeft aan de verhuurder, kan hij recht hebben op een vergoeding wegens uitzetting
 • Aantonen verlies handelszaak:
  • Indien je bewijst dat de belangrijkheid van de handelszaak met 15% vermeerderd is, dan heb je recht op een vergoeding.
  • Vergoeding door rechter bepaald naar billijkheid (art 25 handelshuurwet
  • = 1, 2 of 3 jaar huurprijs + bedrag om veroorzaakte schade te vergoeden
 • Uitzettingsvergoeding ook bij vervroegde beëindiging huur door verhuurder
 • Huurprijs : vrij bepaalbaar
 • Herziening van huurprijs mogelijk om de 3 jaar indien de huurwaarde met 15% gestegen of gedaald is bij nieuwe omstandigheden
 • Partijen beslissen hierover !

Vraagjes

 • Identiteit
 • Locatie
 • Wat is het adres van het verhuurde pand?
 • Uit welke lokalen bestaat uit pand?
 • (een gedetailleerde beschrijving is hier heel  belangrijk. Bv. winkelruimte-stokplaats-tuin-parkings,…)
 • bestemming duid aan:
  • De verhuring wordt enkel toegestaan voor volgend gebruik:
   • bakkerij,...
  • Alle bestemmingen zijn mogelijk
 • Plaatsbeschrijving
 • Heeft de huurder kennisgenomen van het OVAM        
  • Ja
   • Zo ja, op welke datum?
  • Neen
 • Duur
  • De huur bedraagt steeds 9 jaar in een handelshuur. De reden hiervoor is dat de huurder op deze manier beschermt blijft om zijn activiteit uit te baten. 
 • Prijs
  • De huurprijs per maand bedraagt: …. EUR/maand
  • Rekeningnummmer van verhuurder:
  • Bank waar huurder aan moet storten:
 • Belastingen en heffingen
  • Wie draagt de belastingen en heffingen?
   • Huurder
   • Verhuurder
  • Wie draagt de onroerende voorheffing?
   • Huurder
   • Verhuurder
  • Wie draagt de gas-, water-, elektriciteits- en brandstofverbruik, evenals de huur en de herstellingen van de meters, worden?
   • Huurder
   • Verhuurder
 • Verbintenissen huurder
  • Wilt u nog een verbinteniss opnemen in het uurcontract naast deze?
 • Het gehuurde goed gebruiken als een goede huisvader.
 • Het gehuurde goed van genoegzaam huisraad voorzien om de huurprijs van een jaar te waarborgen.
 • De huurder moet een brandverzekering nemen voor het gehuurde goed. Deze polis moet zowel het huurdersrisico als het verhaal van derden verzekeren. De huurder moet ook steeds het bewijs van de betaalde laatstvervallen premies kunnen voorleggen bij verzoek verhuurder.
 • Het gebruiken volgens de bestemming.
 • Betaling van de huurprijs binnen de termijn.
 • De huurder is verplicht alle gewone maatregelen te treffen die schade aan het gehuurde goed kunnen voorkomen, o.m. het aanbrengen van bescherming aan de waterleiding tegen vorst, enz.
 • Instaan voor huurherstellingen: de huurder moet alle huurherstellingen belasten ook die of niet die wegens bouwvalligheid of wegens toeval of overmacht.
 • …… (aanvulling mogelijk : bv. Onderhoud van centrale verwarming, herstellingen stopcontacten of zekeringen, vernieuwingen van ruiten,…)

Wil je graag een handelshuurovereenkomst opstellen? Met onze slimme tool kan je zelf een opstellen, aan de fractie van de normale prijs. Op basis van enkele vragen genereert de software een handelshuurovereenkomst op maat. Simpel!

Bestel een advies

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Eenvoudig te bereiken wanneer jij het wilt.
 • 2. Geen verassingen of te dure facturen.
 • 3. Dankzij slimme tools en automatisaties.

Vragen? Stel ze hier

Subthema's