Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wanneer is contractbreuk een optie voor je bedrijf?

Wanneer is contractbreuk een optie voor je bedrijf?

Stel dat je een printer huurt van een bedrijf. Wegens het stopzetten van het contract moet je een schadevergoeding betalen die gelijk is aan het resterend huurbedrag verhoogd met de kosten voor het printen van de documenten. Voor deze schadevergoeding zou je een cashback ontvangen van je nieuwe verhuurder. Het voorgestelde bedrag stemt echter niet overeen met de aangerekende schadevergoeding van je originele verhuurder. Je hebt de cashback niet opgenomeen. Met die reden wil je een herziening van het contract. Dit is volgens het verhuurbedrijf echter niet mogelijk.

Je wensen

Je wenst de overeenkomst die je met het origineel bedrijf hebt gesloten te annuleren.
Tegelijk wens je dat je nieuwe verhuurder de volledige schadevergoeding op zich neemt welke je moet betalen voor de premature stopzetting van de eerdere overeenkomst met het originele bedrijf. Dit aangezien ze je dit beloofd hadden. Hoe kan je dit realiseren?

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.

De overeenkomst met het originele bedrijf

Een overeenkomst rust op de wilsovereenstemming van de betrokken personen. 

Om geldig te zijn moet ieder contract voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Er moet toestemming of wilsovereenkomst zijn van de partijen die zich verbinden 
  • De partijen moeten bekwaam zijn 
  • De overeenkomst moet een bepaald voorwerp hebben 
  • De overeenkomst moet een geoorloofde oorzaak hebben

Indien aan al deze voorwaarden voldaan is heeft men een geldige overeenkomst gesloten.

In dit geval zal enkel een wilsgebrek soelaas kunnen brengen.

Artikel 1109 BW kondigt drie wilsgebreken aan. Indien de wil waarop de overeenkomst steunt gebrekkig werd gevormd, bestaat er geen reden om aan de overeenkomst een bindend karakter te verlenen.  Wanneer de vrij uitgedrukte wil van een partij aangetast is door dwaling, bedrog of geweld is er sprake van een gebrek bij de totstandkoming van de overeenkomst en kan die partij de nietigheid van de overeenkomst vorderen. 

Dwaling is de verkeerde voorstelling die een partij heeft aangaande een bestanddeel van de overeenkomst bij het sluiten daarvan. Artikel 1110 BW bepaalt dat de dwaling alleen dan een oorzaak van nietigheid is wanneer zij de zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt. De zelfstandigheid van de zaak is elk element dat een partij er hoofdzakelijk toe gebracht heeft het contract aan te gaan, zodanig dat zonder dit element het contract niet zou zijn gesloten. De dwaling dient verschoonbaar te zijn in hoofde van de dwalende partij, dit betekent dat dwaling slechts aanleiding kan geven tot nietigverklaring van de overeenkomst indien ook een redelijk nauwlettend en voorzichtig persoon in gelijkaardige omstandigheden gedwaald zou hebben.

Het hof van beroep te Brussel heeft geoordeeld dat op de koper de verplichting rust om voldoende informatie in te winnen, zo niet is zijn dwaling niet verschoonbaar. Het feit dat naderhand blijkt dat er goedkopere oplossingen op de markt zijn, maakt geen dwaling uit.

Naast de rechtsfiguur dwaling maakt ook bedrogdeel uit van de leer der wilsgebreken. Bedrog is op grond van artikel 1116, lid 1 BW een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst wanneer de kunstgrepen, aangewend door één der partijen, van die aard zijn dat de andere partij zonder die kunstgrepen het contract niet zou hebben aangegaan. Indien men zich op bedrog als wilsgebrek beroept, zal men de kwade trouw bij de andere partij moeten bewijzen.

In casu denken wij niet dat wilsgebreken veel zoden aan de dijk zullen zetten. Je bent niet tevreden van de kwaliteit noch van de huurprijs van het nieuwe toestel. Ons voorstel zou dan eerder zijn om je oorspronkelijke verhuurder in gebreke te stellen met betrekking tot de geleverde kwaliteit en aan te kondigen dat je de huurprijs niet zal betalen zolang men zijn eigen verbintenis om de gevraagde kwaliteit te leveren niet nakomt.

De schadevergoeding laten betalen door je nieuwe verhuurder

Het nieuwe verhuurbedrijf beloofde in een mail om je, zonder enige reserve, de opzegvergoeding van je huidige contract te betalen. Naderhand blijkt dat men dit uiteindelijk niet doet. Dit kan uiteraard niet.

Je zou je nieuwe verhuurder een factuur moeten sturen voor het volledige bedrag dat door je oorspronkelijke verhuurder in rekening werd gebracht.

Wat moet je nu concreet doen?

Je nieuwe verhuurder een factuur sturen voor het volledige bedrag dat door je oorspronkelijke verhuuder in rekening werd gebracht voor contractbreuk en je oorspronkelijke verhuurder in gebreke stellen voor de gebrekkige service.

 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.