Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Het wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld

Er was en is nog steeds, zij het minder, onduidelijkheid nopens de regelgeving die dient te worden nageleefd inzake Forex handel.

De FSMA (België) is een toezichthoudende autoriteit en heeft geen adviesverlenende functie. In Nederland is de toezichthoudende autoriteit het AFM. Op Europees vlak hebben wij de ESMA, die de overkoepelende organisatie is van de financiële toezichtautoriteiten.

Lange tijd deed de ESMA niet veel meer dan informatie uitwisselen tussen toezichthouders. Sinds 3 januari 2018 heeft deze Europese financiële waakhond ook de bevoegdheid gekregen om financiële producten ( tijdelijk ) te reguleren.

Eén van de eerste producten waarvoor de ESMA zijn nieuwe macht heeft gebruikt zijn de CFD’s (Contracts For Difference)

Op 8 oktober 2019 werd in  de Senaat een voorstel van resolutie ingediend met het oog op het scheppen van een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiële producten.

Bij de MIFID-regelgeving wordt het onderscheid gemaakt tussen gewone financiële instrumenten en complexe financiële producten. Onder gewone financiële instrumenten vallen voornamelijk, aandelen, obligaties, vastgoedcertificaten enzovoort.

Fiscaliteit

Zolang u voor eigen rekening handelt bent u niet BTW-plichtig daar u geen diensten verstrekt voor derden. In de personenbelasting dienen de inkomsten die u genereert te worden aangegeven als diverse inkomsten. Worden als diverse inkomsten beschouwd:

 • toevallige winsten of baten;
 • prijzen, subsidies, renten of pensioenen toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars;
 • ontvangen onderhoudsuitkeringen;
 • inkomsten uit onderverhuring van onroerende goederen;
 • inkomsten verkregen uit de concessie van het recht van een onroerend goed te gebruiken om er plakbrieven of andere reclamedragers te plaatsen;
 • loten van effecten van leningen;
 • opbrengsten uit de verhuring van jacht,- vis- en vogelvangstrechten;
 • meerwaarden op onbebouwde onroerende goederen;
 • meerwaarden op aandelen verwezenlijkt buiten de beroepswerkzaamheid en buiten het normaal beheer van het privévermogen;
 • meerwaarden op belangrijke deelnemingen;
 • meerwaarden op gebouwde onroerende goederen;
 • vergoeding voor een ontbrekende coupon of lot;
 • persoonlijke vergoedingen die een wetenschappelijk of academisch onderzoeker verkrijgt uit de persoonlijke exploitatie van zijn uitvindingen.

Divers inkomen

Onder een divers inkomen wordt in het algemeen beschouwd een inkomen dat U sporadisch geniet en waarvoor geen infrastructuur nodig is of kosten gemaakt  worden. Opbrengsten van een activiteit die U als bijberoep uitoefent kunnen uiteraard niet als diverse inkomsten worden aangegeven. 

Zolang de inkomsten waarvan U gewag maakt sporadisch zijn kunt U deze aangeven als diverse inkomsten, wat als voordeel heeft dat deze afzonderlijk belast worden tegen het vast tarief van 33 % + de  aanvullende  gemeentebelasting.

Dit in tegenstelling tot beroepsinkomsten die onderworpen zijn aan een progressief tarief wat in concreto veel hoger zal liggen. 

Ter staving van de  aangifte in de rubriek diverse inkomsten kan bij analogie gesteund worden op de volgende twee punten, met name  meerwaarden op aandelen verwezenlijkt buiten de beroepswerkzaamheid en buiten het normaal beheer van het privévermogen of meerwaarden op belangrijke deelnemingen.

Deze argumenten zullen vermoedelijk aanvankelijk  (1 à 3 jaar) door de fiscus wel aangenomen worden maar naarmate deze inkomstenbron toeneemt qua frequentie en omvang zal de fiscus wel geneigd zijn te herkwalificeren naar beroepsinkomsten.

Hier kunt U uiteraard bezwaar tegen aantekenen en indien het bezwaar verworpen wordt een procedure inleiden voor de fiscale kamer van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd voor uw woonplaats. Als de omvang en de frequentie van de diverse inkomsten stijgt zal het moeilijker worden om te ontsnappen aan de aangifte als beroepsinkomsten.

In de praktijk komt het  neer op het bewijs van een feitelijke situatie die dient gekwalificeerd te worden in  één of  andere zin, en er zijn steeds argumenten pro en contra.

Het algemeen principe is wel dat U de keuze heeft maar de fiscus kan de door U gemaakte keuze betwisten en een herkwalificatie voorstellen, of in rechte afdwingen.

Indien er twijfel bestaat geldt ook wel het principe dat de rechtbank in uw voordeel dient te beslissen, met name in geval van twijfel geldt het principe " in dubio contra fiscum ". De kwalificatie van de inkomsten heeft niet alleen belang voor de bepaling van het toepasselijk belastingtarief maar heeft ook zijn impact op de al dan niet verschuldigd zijn van sociale bijdragen.  Indien de inkomsten gekwalificeerd worden als beroepsinkomsten  ( uit een  bijberoep ) zijn er eveneens sociale bijdragen verschuldigd.

Op divers inkomen zijn in tegenstelling tot beroepsinkomsten geen sociale bijdragen verschuldigd.

Praktisch advies

Zolang U voor eigen rekening en met uw eigen gelden werkt bent U niet vergunningsplichtig. Het ligt natuurlijk volledig anders indien U gaat handelen voor rekening van derden en met geld van klanten.

In dat geval bent U vergunningsplichtig rekening houdend met de huidige stand van regelgeving zowel op nationaal als op Europees niveau.

Het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 verbiedt om in België beroepshalve aan één of meerdere klanten een financiëel product te commercialiseren waarvan het rendement rechtstreeks of onrechtstreeks afhangt van virtueel geld.

Een concreet wettelijk kader dient hiervoor wel nog te worden uitgewerkt, maar thans zo op professionele wijze handelen is in strijd met voormeld KB. Waarschijnlijk zal op Europees niveau een regeling uitgewerkt worden die vergelijkbaar is met deze in Nederland dat op dit vlak reeds veel verder staat qua regelgeving dan België.

Een vergunning kan echter wel enkel verleend worden aan een vennootschap. Indien U dus een vergunning zou wensen aan te vragen dient U eerst een vennootschap op te richten die aan verschillende voorwaarden, en waarvan de effectieve leiding ten minste uit twee personen bestaat.

Bovendien dient het bewijs geleverd te worden van professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid en dient tevens een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering te worden afgesloten.

Oplossing door Jureca

Heeft u vragen omtrent de slaagkansen van het opstarten van een dergelijke procedure? Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

Meer artikels over het onderwerp van fiscaliteit kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.