Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wonen in Portugal: Fiscaal voordelig voor de erfenis?

In Europa is de Erfrechtverordening van kracht die bepaalt dat het toepasselijke erfrecht dat is van de laatste gewone verblijfplaats van de overledene.

In Portugal bestaat er geen schenkings- of successierecht. Erfenissen en schenkingen worden wel onderworpen aan een zegelrecht. Bovendien worden enkel activa die gelegen zijn in Portugal of die geacht worden in Portugal te zijn gelegen (zogenaamde ‘situs’-goederen), onderworpen aan  dit zegelrecht. Overdrachten naar aanleiding van erfenissen en schenkingen tussen echtgenoten, ongehuwde partners, afstammelingen en ascendenten (zoals grootouders), zijn vrijgesteld van dit zegelrecht. In alle andere gevallen, situeert het tarief van het zegelrecht zich tussen 10%, verhoogt met 0,8%, voor schenkingen van vastgoed.

Het Portugese belastingregime voor niet-gewone ingezetenen (hierna het 'RNH-regime' genoemd) werd ingevoerd in 2009. Particulieren kunnen het RNH-statuut genieten indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

zij worden Portugese fiscaal ingezetenen onder de Portugese wetgeving;

  • Onder de Portugese belastingwetgeving zijn er verschillende criteria om de fiscale woonplaats te bepalen: ofwel verblijft een particulier gedurende meer dan 183 dagen (al dan niet aan één stuk) in Portugal tijdens een periode van 12 maanden, die begint of eindigt in dat aanslagjaar, ofwel heeft een particulier een residentiële woonplaats ter beschikking in Portugal op gelijk welke dag van die periode van 12 maanden, die wordt gebruikt als de gebruikelijke verblijfplaats van dat individu.
  • Zij zijn de afgelopen vijf jaar geen fiscaal ingezetene geweest in Portugal.

Belastingplichtigen moeten een elektronische aanvraag indienen bij de Portugese belastingautoriteiten voor 31 maart van het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin zij een Portugese fiscaal ingezetene werden.

Dit regime staat evenwel onder politieke druk.

Besluit

Wonen in Portugal biedt voordelen