Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

De aansprakelijkheid van de stad, gemeente of het gewest bij een (verkeers)ongeval

Een fietser valt door het rijden over een put in de weg, een autobestuurder lijdt schade doordat hij met zijn auto door een diepe plas rijdt, een voetganger struikelt ’s nachts over een omgevallen verkeersbord,… Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waardoor u schade lijdt en recht heeft op een schadevergoeding van de aansprakelijke stad, gemeente of het gewest. 

In deze gevallen kan het interessant zijn je te laten adviseren, ontvang met de hulp van Jureca gratis advies en stappen die je mogelijks kan ondernemen. Stel dat verdediging in de rechtbank nodig is, staat Jureca ook voor je klaar. Wij werken samen met advocaten gespecialiseerd in verkeersrecht verspreid over België. Zelfs verdediging in de rechtbank is kosteloos voor je indien je beschikt over rechtsbijstand. Zoniet krijg je op voorhand een transparante en vaste prijs.

Gronden van aansprakelijkheid

Bij het verhalen van schade door een (verkeers)ongeval ten gevolge van een gebrekkig wegdek, heeft een slachtoffer verschillende mogelijkheden: 

Vooreerst kan het slachtoffer zich beroepen op artikel 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek wanneer hij kan aantonen dat de stad, gemeente of het gewest een fout of onzorgvuldigheid heeft begaan waardoor hij schade heeft geleden. 

Daarnaast is er de toepassing van artikel 1384, 1e lid Burgerlijk Wetboek dat het vermoeden van aansprakelijkheid heeft ingevoerd ten laste van degene die een zaak met een gebrek onder zijn bewaring heeft, waardoor het slachtoffer schade heeft geleden. Deze aansprakelijkheid berust bij de stad, gemeente of het gewest die de weg waar het ongeval zich heeft voorgedaan, onder haar beheer heeft. 

Ten slotte kan het slachtoffer artikel 135 § 2 Nieuwe Gemeentewet inroepen. Dit artikel houdt een specifieke verplichting in van de stad of gemeente inzake veilig wegbeheer en heeft betrekking op alle wegen die zich op haar grondgebied bevinden, ook al zijn dit geen gemeentelijke wegen. 

Die veiligheidsverplichting impliceert dat de stad of gemeente de burger moet vrijwaren tegen elk abnormaal gevaar dat zich op de weg kan voordoen. 

Noch voor de toepassing van artikel 1384, 1e lid Burgerlijk Wetboek, noch voor de toepassing van artikel 135 § 2 Nieuwe Gemeentewet, hoeft het slachtoffer een fout van de stad, gemeente of het gewest aan te tonen maar het volstaat om te bewijzen dat het ongeval tot stand is gekomen door een ‘abnormaal gevaar’. 

Een abnormaal gevaar? 

Een abnormaal gevaar werd door het Hof van Cassatie omschreven als een toestand die van aard is het rechtmatig vertrouwen van de voetganger, fietser of bestuurder te verrassen en waarbij een normaal voorzichtige en redelijke overheid, in concreto, tussenbeide dient te komen. (Cass. 12 januari 2001)  

Verder wordt de overheid geacht kennis te hebben van de gevaarssituatie en is het dus niet aan het slachtoffer om dit aan te tonen doch wel aan de overheid zelf om dit te weerleggen.

Overmacht of eigen fout van het slachtoffer

In bepaalde gevallen kan de overheid zich ten slotte beroepen op een grond van schulduitsluiting, rechtvaardiging of overmacht en kan er niet tot haar aansprakelijkheid worden besloten. Het is dan de verplichting van de overheid om het bewijs te leveren van de rechtvaardigingsgrond waarop zij zich beroept.

Besluit 

De beoordeling van de aansprakelijkheid van de stad, gemeente of het gewest, en dus van uw recht op schadevergoeding door deze instanties, met betrekking tot een ongeval op de weg, blijft steeds een beoordeling in concreto waarbij een dossier staat of valt met het bewijs. 

Enkele tips voor het verzamelen van bewijsstukken: 

  • Verwittig de politie om de nodige vaststellingen te kunnen doen en vraag om de opstelling van een Proces-Verbaal; 
  • Spreek getuigen aan en noteer hun gegevens; 
  • Trek onmiddellijk gedetailleerde foto’s van het gebrek en van de situatie ter plaatse en van beschadigde goederen; 
  • Bewaar de beschadigde goederen en hou aankoop- en/of herstellingsbewijzen bij; 
  • Laat eventuele kwetsuren zo snel mogelijk vaststellen door een geneesheer.

U contacteert in eerste instantie best uw verzekeringsmakelaar die kan nagaan of u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten.
Daarna kan het ook interessant zijn je te laten adviseren, ontvang met de hulp van Jureca gratis advies en stappen die je mogelijks kan ondernemen. Stel dat verdediging in de rechtbank nodig is, staat Jureca ook voor je klaar. Wij werken samen met advocaten gespecialiseerd in verkeersrecht verspreid over België. Zelfs verdediging in de rechtbank is kosteloos voor je indien je beschikt over rechtsbijstand. Zoniet krijg je op voorhand een transparante en vaste prijs.