Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Converteerbare (obligatie)lening voor een BVBA

Stel dat je met jouw BVBA een kapitaalsverhoging wilt laten uitvoeren in ruil voor aandelen. Omdat je verschillende investeerders heb zou het gemakkelijker zijn om ze nu een converteerbare leningovereenkomst te laten tekenen en te laten volstorten om ze vervolgens te laten converteren. Is een converteerbare lening hiervoor de juiste overeenkomst? Wat zijn de alternatieven?

Is een converteerbare obligatielening mogelijk bij een BVBA?

Een obligatie is een schuldbewijs van een lening, uitgegeven door overheden of ondernemingen. Standaard obligaties kennen alleen een vergoeding voor het ter beschikking stellen van vermogen in de vorm van rente. Converteerbare obligaties kunnen door de houder ervan worden omgezet in een vooraf vastgesteld aantal aandelen.

Vermits het Wetboek Vennootschappen op heden niet voorziet in de mogelijkheid voor de BVBA om dergelijke effecten uit te geven, is dit op dit ogenblik niet mogelijk. Het nieuwe wetboek vennootschappen zou die mogelijkheid bij de BV (opvolger van de BVBA) wel kennen.

Wat zijn de alternatieven?

Indien de investeerders geld ter beschikking stellen van de vennootschap bekomen zij een schuldvordering op de vennootschap. In de leningovereenkomst kan de mogelijkheid gegeven worden om bij een eerstvolgende kapitaalverhoging deze schuldvordering om te zetten in kapitaal.

Bij een kapitaalverhoging door inbreng in natura moeten dan de volgende procedurestappen worden doorlopen:

 1. de inbrengers maken een lijst op van de goederen/vorderingen die ze gaan inbrengen;
 2. de commissaris-revisor of een bedrijfsrevisor maakt een verslag op; dit verslag geeft een beschrijving van elke inbreng in natura en informeert over de methoden van waardering; verder zegt het verslag van de deskundige of de waarden waartoe de methoden van waardering leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of fractiewaarden, en in voorkomend geval, met het agio, van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; het verslag moet eveneens vermelden welke werkelijk vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt;
 3. het bestuursorgaan van de vennootschap maakt een verslag op;
 4. het verslag van de deskundige en het verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel;
 5. de aandeelhouders worden opgeroepen tot de algemene vergadering; de oproeping meldt dat het gaat om een kapitaalverhoging met inbreng in natura; de twee door de wet opgelegde verslagen worden in de agenda vermeld; afschriften van de verslagen worden ter beschikking gehouden van de aandeelhouders;
 6. beslissing en vaststelling op de algemene vergadering:
 7. besluit tot kapitaalverhoging;
 8. volledige inschrijving;
 9. volstorting van één vierde (op elk aandeel, voorzover de inbreng in natura deelbaar is) voor NV, Comm. VA, CV; volledige volstorting in een BVBA;
 10. de notaris verlijdt de akte;
 11. de akte wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.

De operatie heeft voor de vennootschap in ieder geval tot gevolg dat haar netto-actief stijgt ten belope van de nominale waarde van de schuldvordering, aangezien de ingebrachte schuldvordering niet langer een opeisbare schuld vormt, maar werd omgezet in eigen vermogen.

De inbreng van de schuldvordering heeft geen invloed op het belastbaar resultaat als de inbreng gebeurt aan nominale waarde.

In hoofde van de schuldeiser stelt artikel 41, § 1 KB W.Venn. dat de aanschaffingswaarde van deelnemingen of aandelen ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, overeenstemt met de conventionele waarde (en dus niet de nominale) van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen.

Besluit

Converteerbare obligaties zijn niet mogelijk binnen de BVBA. Je kan wel een leningovereenkomst opstellen met enkele voorwaarden. Daarna dien je een kapitaalverhoging door inbreng in natura uit te voeren waarbij de schuldeiser zijn schuldvordering op de BVBA wordt ingebracht in het kapitaal.