ALGEMENE VERKOOPVOORSWAARDEN (AVV)
Laatst geüpdatet op 26 september 2019

Jureca (Advocas BVBA)
Kortrijksesteenweg 1070, 9051 Gent
Ondernemingsnummer (KBO/BTW): BE 0672.866.927
info@jureca.be 

 1. Definities

– Platform: de website www.jureca.be en alle ondergeschikte pagina’s;
– Bezoeker: persoon die het Platform bezoekt;
– Klant: persoon die op het Platform een bestelling plaatst.

 1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden vervullen onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Bezoeker.

De AVV’s drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden bevestigd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet.

Jureca behoudt zich het recht voor om de AVV te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

 1. Prijs

Jureca behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro’s.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

 1. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant deze AVV, de beschrijving en de prijs van de producten of diensten.

De Klant moet een geldig e-mailadres en factuurgegevens opgeven. Elke communicatie met Jureca kan plaatsvinden via dit e-mailadres. Bovendien moet de Klant de betalingswijze valideren.

Jureca zal de de bestelling niet verder behandelen in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost. Jureca zal geen product of dienst leveren totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

 1. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve bevestiging van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze bevestiging is in plaats van een handtekening.

De Klant garandeert Jureca dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

Jureca heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.

Jureca behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal Jureca de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te storten.

 1. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en Jureca kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde opnames, die in de bestanden van Jureca onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

 1. Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van Jureca.

De producten en diensten worden geleverd op het e-mailadres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

De levering vindt plaats binnen de termijnen vermeld bij de bevestiging van de bestelling. De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van Jureca. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald.

Bij ontvangst controleert de Klant of de ontvanger de conformiteit van de geleverde dienst.

 1. Herroepingsrecht

Aangezien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, doet de Klant hierbij afstand voor deze diensten van zijn herroepingsrecht teneinde zo snel mogelijk na het sluiten van het contract te worden bediend.

 1. Aansprakelijkheid

Jureca levert zowel juridisch advies als andere juridische producten. Behalve in geval van kwade trouw of ernstig wangedrag beperkt Jureca zijn aansprakelijkheid tot de door de Klant betaalde geldsom.

De juridische producten zijn in geen geval een gedetailleerd juridisch advies door een deskundige. Ze vormen er ook geen alternatief voor. Het gebruik van deze producten valt dus onder de verantwoordelijkheid van de Klant. De producten kunnen vervolledigd worden met hulp en advies van deskundigen. Jureca nodigt de klant uit om dit te doen elke keer dat de Klant het noodzakelijk acht.

 1. Klachten

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten of diensten met de informatie op het bestelbon, zal de Klant Jureca hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat Jureca van elke aansprakelijkheid.

 1. Gegevensbescherming

Jureca garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 1. Overmacht

Indien Jureca geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft Jureca het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. Jureca zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door Jureca verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

 1. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze AVV onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AVV doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

Jureca behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AVV worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Jureca.