Advocaat

Hoe een goede advocaat vinden

Wat doen advocaten eigenlijk?

Advocaten vertegenwoordigen hun cliënten –dat kunnen personen of bedrijven en organisaties zijn- bij geschillen in de rechtbank en tegenover de tegenpartij. Advocaten kunnen dat zowel doen in strafzaken, waar een misdrijf is gepleegd en een strafwet overtreden, als in burgerlijke zaken, waarbij de ene partij de andere voor de rechter daagt met het oog op een schadevergoeding, uitvoering van een contract, etc.

Advocaten zijn ook belangrijke partners in situaties buiten de rechtbank. Ze adviseren cliënten over hun wettelijke rechten en plichten in persoonlijke en zakelijke materies. Zij zijn getraind om ingewikkelde wetten te interpreteren en om de weg te weten in het doolhof van rechtbanken.

Wat kan een advocaat voor mij doen?

Eerst en vooral zal een advocaat nagaan welke juridische hulp u nodig hebt en een eerste oriënterend advies geven. Vaak kunnen zaken opgelost worden zonder een gerechtelijke procedure, namelijk door bemiddeling of onderhandeling na een ingebrekestelling. In andere gevallen moet er naar de rechtbank gestapt worden. Een advocaat helpt u om dit eerst te beoordelen.

Eens u beslist hebt om een advocaat in te schakelen, dan is deze gemachtigd om u te vertegenwoordigen bij rechtbanken en hoven, en bij contacten met de tegenpartij. Uw advocaat is uw belangrijkste bondgenoot in elke juridische aangelegenheid. Hij of zij adviseert u over de verdere stappen, en stelt belangrijke documenten op voor u.

Indien uw zaak aan de rechter voorgelegd moet worden, zal een advocaat u vergezellen en uw standpunt uiteen zetten. In geval van bemiddeling of arbitrage onderhandelt uw raadsman met de tegenpartij. Een goede advocaat vinden is dus erg belangrijk voor u en uw zaak.

Welke specialisatie kies is best?

Veel advocaten zijn gespecialiseerd in een bepaalde rechtsmaterie, of in meerdere, aanverwante materies. In uw zoektocht naar de beste advocaat, kijkt u best uit naar een advocaat die de specifieke rechtsmaterie waaronder uw zaak valt, begrijpt en er ervaring mee heeft. Een voorbeeld: een advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen is mogelijk niet geschikt om u te helpen bij het aanvragen van een faillissement, terwijl iemand met de specialisatie handelsrecht en faillissementen een perfecte match vormt. Respectabele advocaten zullen eerlijk zijn over hun ervaring en specifieke focus, maar een advocaat vinden met de juiste specialisatie kan op kortere termijn door een specialisatie te selecteren in het zoekalgoritme van Advocas.

Moet ik rekening houden met de omvang en het type van het advocatenkantoor om een goede advocaat te vinden?

De grootte van de advocatenpraktijk is iets waar u zeker rekening mee moet houden. Sommige advocatenkantoren bestaan uit één enkele advocaat, terwijl andere firnma’s honderden advocaten onder hun vleugels hebben. Er zijn veel verschillende soorten advocatenkantoren: de ene soort focust op zeer specifieke zaken, terwijl de andere kantoren meerdere materies behandelen (‘generalisten’ genaamd). Een grote firma zal u misschien niet helpen indien u enkel een advocaat nodig hebt om een contract of een paar documenten na te lezen bijvoorbeeld. Gaat het om een erg belangrijke rechtszaak tegen een groot bedrijf, dan kan die firma dan weer wel de beste keuze zijn. Een klein advocatenkantoor kan meer kostenbesparend zijn wanneer uw zaak betrekking heeft op een beperkt bedrag of op slechts enkele documenten. De omvang van de advocatenpraktijk kan ook bepalend zijn wat betreft de snelheid waarmee u uw potentiële advocaat effectief te spreken krijgt. Grotere kantoren kunnen eisen dat u eerst een consultatie heeft met de assistent of secretaris.

Is locatie een belangrijke factor in mijn zoektocht naar een advocaat?

Locatie is zeker van belang wanneer u een advocaat zoekt om u te vertegenwoordigen. Het is immers mogelijk dat uw zaak afhankelijk is van regionale of lokale regelgeving, zodat u een advocaat wenst die daarmee vertrouwd is. Maar vooral het praktische aspect weegt door: u moet een advocaat vinden die voor u gemakkelijk bereikbaar is. Een advocaat vinden in uw eigen streek biedt nog meer voordelen. Behalve kennis van daar geldende wetten en gebruiken (op de rechtbank bijvoorbeeld), bezitten die advocaten ook praktische lokale kennis. Advocaten in specifieke steden of gemeenten zullen connecties hebben met lokale personen of bedrijven die de afhandeling van uw zaak kunnen bespoedigen.

De beoordeling door andere cliënten

Beoordelingen nagaan is één van de beste manieren om te weten of een advocaat geschikt is voor u. Lees wat vorige cliënten vertellen over bepaalde advocaten en hun ervaringen. Zodra u een advocaat hebt geselecteerd om te contacteren, leest u best alle beoordelingen over die bepaalde advocaat. Zo krijgt u een idee over hoe zij of hij uw zaak zal behandelen en met u zal omgaan.

Welke betalingen aanvaarden advocaten?

De meeste advocaten aanvaarden de standaard betalingsmethoden zoals overschrijving, cash. Soms zal het ereloon van de advocaat deels afhangen van het bereikte resultaat, dus bespreek zeker de opties met uw advocaat vooraleer (schriftelijk) akkoord te gaan met het ereloon. De meeste advocaten aanvaarden indien nodig een afbetalingsplan.

Er bestaat géén standaardtarief. Maak dus heel concrete afspraken van in het begin, eventueel aan de hand van dit modelcontract. Controleer eerst of u recht hebt op een pro deo-advocaat. Vraag regelmatig naar een overzicht van ereloon en kosten en de reeds gedane betalingen.

Wat is een ereloon-overeenkomst?

Een ereloon-overeenkomst of overeenkomst tussen advocaat en cliënt bevat afspraken over de betaling. Die overeenkomst kan uit meerdere pagina’s bestaan of uit één enkele pagina die de afspraken samenvat. Dit document behandelt belangrijke aspecten zoals de manier van berekening van het ereloon, de betalingsmethode en het tijdstip waarop de betaling(en) uitgevoerd moet(en) worden (zoals een voorschot). Lees deze overeenkomst zeker goed na vooraleer ze te ondertekenen, zodat je weet wat van u en van uw advocaat verwacht word

Overzicht van de meest voorkomende kosten van een advocaat

 • Ereloon

  U kan met uw advocaat een uurtarief afspreken als ereloon. Dat is een vast bedrag per uur dat de advocaat aan uw zaak werkt. Een andere mogelijkheid is een vast bedrag als ereloon voor de ganse zaak. U kan ook overeenkomen om een percentage van de waarde van de zaak te betalen. Het resultaat kan eveneens het ereloon beïnvloeden. ‘No cure no pay’ (waarbij enkel ereloon verschuldigd is bij positief resultaat) is echter niet toegelaten door de Orde van Vlaamse Balies. Het tarief kan verder afhankelijk zijn van de ervaring van de advocaat en van de moeilijkheid of het belang van de zaak.

  Sommige personen zoals handelaren sluiten een jaarcontract of soort abonnement af met hun vaste advocaat die meerdere zaken per jaar voor hen afhandelt.

  Naast het ereloon moet u nog het volgende betalen:

 • Kosten van uw advocaat:

  Deze kosten bestaan enerzijds uit vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor (zoals personeelskosten) en anderzijds uit specifieke kosten verbonden aan uw zaak. Voor deze laatste kosten kan een forfait gelden (per pagina typewerk door het secretariaat bijvoorbeeld, of een percentage van het ereloon als forfaitaire kost) of u dient de werkelijke kostprijs te vergoeden (denk aan verzendingskosten, kilometervergoeding,…). Een combinatie van beide is mogelijk.

 • Gerechtskosten en andere uitgaven

  moet u eveneens (terug)betalen aan uw advocaat. De kosten van dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder, van de griffie, vertalers, deskundigen en andere kosten aan derden horen hier bij.

Kan ik mijn advocatenkosten terugvorderen van de tegenpartij?

Ja. Wanneer u de zaak wint moet de verliezende partij een rechtsplegingsvergoeding aan u betalen, bovenop het bedrag waarvoor de rechter hem of haar tot betaling veroordeelde. Deze rechtsplegingsvergoeding is een vast bedrag, afhankelijk van hoeveel u in die zaak van de tegenpartij vorderde, en dient om uw advocatenkosten (deels) te compenseren. Zo worden het ereloon en de kosten van uw advocaat voor een deel terugbetaald indien u gelijk haalt.

Welk percentage van hun zaken betreft zaken zoals de uwe?

Dit is een belangrijke vraag die elke respectabele advocaat zonder probleem zou moeten kunnen beantwoorden. U wil een advocaat vinden die ervaring heeft met de afhandeling van zaken zoals die van u. Deze vraag zal u helpen om te bepalen of een advocaat geschikt is voor u. Vraag gerust om gedetailleerde statistieken, ook over het aantal rechtszaken en minnelijke schikkingen in gelijkaardige zaken.

Hoeveel ervaring heeft de advocaat? Wat is de staat van dienst?

Advocaten hebben, net als alle beroepsbeoefenaars, in verschillende mate vakkennis opgedaan. Inzicht hebben in de praktijkervaring van een advocaat is essentieel om te begrijpen hoe hij of zij uw zaak zal aanpakken. U vraagt best na hoelang de advocaat al zijn of haar beroep uitoefent. Een gebrek aan ervaring maakt nochtans niet noodzakelijk een slechte advocaat, zeker niet wanneer deze omringd is door ervaren collega’s. Vraag naar de werklast: behandelt de advocaat in kwestie veel zaken? Hoeveel zaken behartigt hij/zij persoonlijk, en hoeveel delegeert men aan assistenten?

Hoe zal de advocaat contact met u opnemen?

Zorg ervoor dat u en uw advocaat op dezelfde golflengte zitten wat communicatie betreft. Vraag na welke manier van communiceren uw advocaat verkiest, en of deze laatste bereid is om uw favoriete communicatiekanaal te gebruiken. Is uw mogelijke advocaat bereid om per e-mail te communiceren? Zal hij of zij antwoorden indien u een sms zendt? Let er op of uw potentiële advocaat tijdig (binnen 24 u.) reageert op uw eerste verzoek tot informatie. Niemand wil een advocaat aanstellen die niet reageert op uw telefoontjes of die niet op tijd communiceert over uw zaak.

Hoe bereikbaar is de advocaat wanneer u contact wil opnemen?

Het is vooral belangrijk om de bereikbaarheid van uw mogelijke advocaat te kennen. Gaat uw advocaat middenin uw zaak gedurende drie weken op vakantie? Neemt zij of hij telefoontjes aan na de kantooruren? Kunnen de assistenten of collega’s uw potentiële advocaat op één of andere manier bereiken in geval van afwezigheid? U moet een duidelijk zicht hebben op hoe en wanneer uw advocaat beschikbaar zal zijn om met u te communiceren.