Rechtbank van Koophandel

Naast de algemene rechtbank van eerste aanleg en de arbeidsrechtbank is er in elk Belgisch gerechtelijk arrondissement ook nog een rechtbank van koophandel. Omdat handelsrecht een afzonderlijke rechtstak is in België, behoort het niet tot het burgerlijk recht. De rechtbank van koophandel behandelt in eerste aanleg: * Commerciële geschillen met een bedrag hoger dan 1860 euro * Uitspraken van faillissementen * Conflicten tussen aandeelhouders van een vennootschap Ze behandelt geen feiten die tot de sfeer van het strafrecht horen zoals fraude. U kunt alle geschillen die de rechtbank van koophandel behandelt terugvinden in het gerechtelijk wetboek vanaf artikel 573 tot en met 577. Naast de geschillen die ze in eerste aanleg te verwerken krijgt, behandelt ze ook het hoger beroep tegen vonnissen van de vrederechter in handelsgeschillen. Net als de arbeidsrechtbank bestaat de rechtbank van koophandel uit een beroepsmagistraat en 'consulaire' rechters (rechters in handelszaken) die uit het bedrijfsleven gekozen worden. De consulaire rechters worden door de koning benoemd voor een termijn van vijf jaar. Het openbaar ministerie wordt vertegenwoordigd door leden van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg.