Ondertoezichtstelling (OTS)

Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel in Nederland die gebruikt kan worden wanneer kinderen probleemgedrag (bijvoorbeeld schoolverzuim) vertonen. Ook is ondertoezichtstelling toepasbaar als er sprake is van ontucht, verwaarlozing, mishandeling, pedagogische onmacht van ouders en in vergelijkbare gevallen. Wanneer een minderjarige in zijn opvoeding te maken krijgt met een bedreiging van zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid, kan de kinderrechter hem onder toezicht stellen. Het Bureau Jeugdzorg wijst het gezin een gezinsvoogd toe, die begeleiding geeft aan het kind en de ouders ter oplossing van de problemen. De aanwijzingen die de gezinsvoogd geeft moeten verplicht worden gevolgd. Het gezag over het kind blijft gewoon bij de ouders en het kind blijft in eerste instantie thuis wonen. Als het echter in het belang van het kind is, kan besloten worden door de rechter het kind in een tehuis of pleeggezin te plaatsen, dit heet uithuisplaatsing. Als blijkt dat het voor het kind noodzakelijk is om per direct uit huis geplaatst te worden, kan de kinderrechter bepalen dat het kind voorlopig onder toezicht gesteld wordt.