Misbruik van omstandigheden

Misbruik maken van omstandigheden is wanneer er gebruik wordt gemaakt van iemand zijn 'bijzondere omstandigheid', zoals vb. abnormale geestestoestand, onervarenheid, waarbij de persoon ertoe wordt aangezet een voor hem nadelige rechtshandeling te verrichten. Een dergelijk misbruik vormt een wilsgebrek, dewelke aanleiding kan geven tot de nietigverklaring van de rechtshandling door de rechter. Rechtsmisbruik: wanneer iemand gebruik maakt van zijn recht met de bedoeling schade toe te brengen aan een ander en waarbij de schade buiten verhouding staat tot het verkregen voordeel. De rechter beoordeelt dit door de uitoefening van het recht te vergelijken met de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en zorgvuldig persoon in dezelfde omstandigheden. Seksueel misbruik of seksueel geweld omvat alle seksuele handelingen die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van te zijn