Mandaat

Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Mandateren is het overdragen van bevoegdheden, maar exclusief die verantwoordelijkheid. Dit in tegenstelling tot delegeren, wat ook het overdragen van bevoegdheden betekent, maar dan inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren. Een voorbeeld hiervan is de handtekeningsbevoegdheid die kan worden verstrekt door middel van een ondertekeningsmandaat.