Levering

Een levering is het geheel aan handelingen dat tot doel heeft een goed (zie: Goederen en Zaken) van het vermogen van een vervreemder in het vermogen van een verkrijger te doen overgaan. Een levering is een vast onderdeel van een eigendomsoverdracht (zie: Overdracht en Eigendom). Zonder levering is de overdracht niet compleet en is het eigendom niet overgegaan. Er zijn verschillende soorten leveringshandelingen. De wet stelt daarnaast ook eisen aan hoe de levering van verschillende soorten goederen dient te geschieden.