Klassieke grondrechten

Grondrechten zijn rechten van individuele burgers tegenover de staat en (in mindere mate) tegenover elkaar. Deze zijn in democratische landen in het algemeen opgenomen in de Grondwet en in internationale verdragen aangaande mensenrechten en/of fundamentele vrijheden (bijvoorbeeld het EVRM en het IVBPR). De "klassieke grondrechten" garanderen burgers bepaalde vrijheden van staatsinmenging. Dit zijn bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van drukpers en de godsdienstvrijheid. Daarnaast worden vaak ook "sociale grondrechten" genoemd, die een verplichting voor de staat inhouden om bepaalde zorg beschikbaar te stellen, zoals werkgelegenheid of sociale zekerheid.