Goederenrecht

Onder goederenrecht vallen alle rechten en plichten met betrekking tot goederen. * Eigendomsrecht * contracten * Appartementenrecht * Burengeschillen * Pacht- en agrarisch recht Voorbeelden zijn: Erfdienstbaarheden, mede-eigendom, scheidingslijn tss 2 eigendommen, verloren kasbons, roerend goed, onroerend goed, recht van natrekking, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, Huur, koop en verkoop, handelshuur, woninghuur, leasing, lastgeving, borgstelling, bruikleen, bewaargeving, sekwester, problemen met verhuurder of huurder, problemen met de kwaliteit van het verhuurde, kanscontracten, afrekening kosten van mede-eigendom, mede-eigenaars vs syndicus, plantafstanden, waterschade, lawaaihinder, vervuiling,...