Gezinshereniging

Onder gezinshereniging wordt verstaan: het weer verenigen van gezinsleden die gescheiden leven, het overbrengen van gezinsleden van buitenlandse arbeiders naar het land waar de kostwinner werkt, of het overbrengen van een buitenlandse partner van een autochtoon persoon. Het recht op gezinshereniging in Europa is een afgeleide van internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In het EVRM is geregeld dat iedereen die legaal in een van de landen van de Europese Unie woont zich kan beroepen op het recht op familieleven.