Familie   Wonen & huur   Werk   Verkeer   Strafrecht   Consument en geld   Verblijf en immigratie   Sportrecht   Startup   Vennootschapsstructuur   Overeenkomsten   Intellectuele eigendom   Vastgoed   Personeel & arbeid   Schulden   Fiscaliteit   IT & GDPR   Moeilijkheden   Woning   Overeenkomsten   Huur   Vennootschap   Belastingen   Bouwen en verbouwen   Trouwen   Kinderen   Leningen   Transportrecht   Pacht   Onderneming in moeilijkheden   Medische fout   Arbeidsovereenkomst   Arbeidsongeval   Intellectuele eigendom   Bewindvoering   Werkloosheid   Erfenis   Vergunning en milieu   Ontslag   IT   Handel   Scheiden   Uitkeringen   Pensioen   Dronken gereden   Ongeval   Snelheidsovertreding   Vluchtmisdrijf   Rijden tijdens rijverbod   Startups   Rood licht   Privacy geschonden   Burenhinder   Startups   Vennootschap oprichten   Contracten   Eerste werknemer   Handelsmerk   Patent   Kapitaal ophalen   Een vennootschap oprichten   Een bedrijf kopen of verkopen   Patent   Handelsmerk   Licentieovereenkomst   Bedrijfsvastgoed kopen of verkopen   Samenwonen   Schijnhuwelijk   Gezinshereniging   Belg worden   Collectieve schuldenregeling   Schuldbemiddeling   Schulden eisen   Vertraagde of geannuleerde vlucht   Conflict met een groot bedrijf   Conflict met een verkoper   Naamsverandering   Affiliateovereenkomst   Asset Purchase overeenkomst   Commercieel huurcontract   Leningsovereenkomst   Freelance overeenkomst   Distributieovereenkomst   Arbeidsovereenkomst   Bruikleenovereenkomst   Aandeelhoudersovereenkomst   Franchise overeenkomst   Intellectuele eigendom overeenkomst (IP)   Licentieovereenkomst   Geheimhoudingsovereenkomst   Aankoop/verkoop van aandelen overeenkomst (SPA)   Algemene voorwaarden   Agentuurovereenkomst   Transportovereenkomst   Bestuursovereenkomst   Arbeidscontract   Ontslaan   Vakantiedagen   Kapitaal ophalen   Fiscale optimalisatie   Btw - douane & accijnzen   E-commerce   GDPR   Website   Software   Een vennootschap herstructureren   Bedrijfsvastgoed huren of verhuren   Vergunningen en milieu   Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO)   Faillissement   Werknemer aannemen   Arbeidsongeval   Eerste website   Eerste webshop   Verlof   Auto kopen of verkopen   Sportmakelaars overeenkomst   Modelcontracten voor sporters / sportclubs   Dopinggebruik   Tuchtzaken   Slachtoffer   Verdachte   Schulden eisen   Attest van woonst   Attest van woonst   Attest van woonst   Verhuur vrachtwagen / trailer   Eerherstel   Abonnement of lidmaatschap opzeggen   Verblijf   Werken   Woonplaats en domicilie   Conflict met een vennoot   Arrestatie voor moord of doodslag   Gedagvaard voor moord of doodslag   Diefstal of fraude   Eerroof of smaad   Slagen en verwondingen   Verkrachting   Invaliditeitsuitkering   Ziekteuitkering   Verkeersmisdrijf   Zedenmisdrijf   Moord of doodslag   Verhoor bij diefstal of fraude   Aannemingscontract   Verhoor over drugsbezit of drugshandel   Verhoor over eerroof of smaad   Verhoor over slagen en verwondingen   Verhoor over verkrachting   Kinderbijslag   Scheiden als je nog overeenkomt (EOT)   Verhoor over een verkeersmisdrijf   Verhoor bij een zedenmisdrijf   Wanbetaling huur   Verhoor over kinderporno   Verhoor over wapenbezit of wapenhandel   Adoptie   Arrestatie voor diefstal of fraude   Kopen van een woning   Arrestatie voor drugsbezit of drugshandel   Arrestatie voor eerroof of smaad   Arrestatie voor slagen en verwondingen   Arrestatie voor verkrachting   Arrestatie voor een verkeersmisdrijf   Arrestatie voor een zedenmisdrijf   Alimentatie   Arrestatie voor kinderporno   Arrestatie voor wapenbezit of wapenhandel   Leningovereenkomst   Gedagvaard voor diefstal of fraude   Gedagvaard voor drugsbezit of drugshandel   Gedagvaard voor eerroof of smaad   Gedagvaard voor slagen en verwondingen   Geluidsoverlast   Gedagvaard voor verkrachting   Pesterijen   Gedagvaard voor een verkeersmisdrijf   Schade   Gedagvaard voor een zedenmisdrijf   Arbeidsovereenkomst   Conflict bij mede-eigendom   Gedagvaard voor kinderporno   Arbeidsreglement   Milieuvergunning   Gedagvaard voor wapenbezit of wapenhandel   Niet uitgevoerde werken   Slecht uitgevoerde werken   Attest van woonst   Verkeerde facturen ontvangen   Contactverbod   Arrestatie   Geweld   Registreer een merk, handelsnaam of logo (Europese unie)   Kinderporno   Intellectuele eigendom overeenkomst (IP)   Verblijf als student   Procedurefouten   Verblijf als werknemer   Verblijf als zelfstandige   Een nieuwe vennootschap oprichten   Verlenging tijdelijke verblijfsvergunning   Een bestaande vennootschap aanpassen   Visumaanvraag   Vraag tot subsidiaire bescherming   Affiliateovereenkomst   Medische regularisatie   Moordzaken   Asset Purchase overeenkomst   Aanvragen van een arbeidsvergunning   Aanvragen van een blauwe kaart   Commercieel huurcontract   Humanitaire regularisatie   Nalatenschap   Leningsovereenkomst   Freelance overeenkomst   Distributieovereenkomst   Arbeidsovereenkomst   Optieovereenkomst voor werknemers   Ontslagovereenkomst   Bruikleenovereenkomst   Aandeelhoudersovereenkomst   Franchise overeenkomst   Intellectuele eigendom overeenkomst (IP)   Beroepsziekte   Licentieovereenkomst   Geheimhoudingsovereenkomst   Ontslagbescherming   Ontslagvergoeding   Aankoop/verkoop van aandelen   Huuropzeg   Opzeggingstermijn   Algemene voorwaarden   Pacht   Registreer een merk, handelsnaam of logo (Benelux)   Intellectuele eigendom overeenkomst (IP)   Een nieuw octrooi aanvragen   Bouwovertreding   Voer een patentonderzoek uit   Patentinbreuk   Banklening   Bouwschade   Converteerbare lening   Bouwvergunning   Financiering met eigen vermogen   Venture capital   Personenbelasting   CAO = collectieve arbeidsovereenkomst   Cassatie   Een nieuw octrooi aanvragen   Voer een patentonderzoek uit   Patentinbreuk   Registreer een merk, handelsnaam of logo (Benelux)   Verkopen van een woning   Contactrecht   Arbeidscontract jobstudent   Agentuurovereenkomst   Transportovereenkomst   Diefstal   Bestuursovereenkomst   Registreer een merk, handelsnaam of logo (Europese unie)   Scheiden als je niet meer overeenkomt (EOO)   Werkloosheidsuitkering   Zelf ontslag nemen   Arbeidsovereenkomst   Drugs   Eerroof of smaad   Overeenkomst inzake aandelen compensatie   Overeenkomst voor de toewijzing van intellectuele eigendommen voor werknemers   Sociaal conflict   Non-Compete Agreement voor werknemers   Non-Disclosure Agreement voor werknemers   Ontslagovereenkomst   Loon en uur claims   Erfpacht   Ongeval veroorzaakt   Slachtoffer ongeval   Slachtoffer vluchtmisdrijf   Vluchtmisdrijf gepleegd   Wettelijk samenwonen   Samenlevingscontract   Bouwsubsidies   Successierechten   Testament   Aandelen kopen of verkopen   Uitkering Algemeen   Banklening   Converteerbare lening   Venture capital   Bouwvergunning   Verblijfsregeling   Bouwsubsidies   Milieuvergunning   Onderwijs   Een werknemer ontslaan   Gewaarborgd loon   Kindregeling vastleggen   Plaatsbeschrijving   Handelshuur Pop Up   Verkeersovertreding   Handelshuur overeenkomst   Andere overlast   Bezwaar indienen tegen vergunning   Werkloosheidsuitkering   Verlofregeling   Ouderschapsverlof   Onbetaald verlof   Leegstand   Borgstelling   Verzekering   Huurprijzen   Kinderporno   Huurcontract   Voogdij   Huurschade en huurwaarborg   Huwelijk   Huwelijkscontract   Moord en doodslag   Diefstal of fraude   Drugsbezit of drugshandel   Eerroof of smaad   Slagen en verwondingen   Verkrachting   Werkloosheid Algemeen   Verkeersmisdrijven   Zedenmisdrijf   Kinderporno   Wapenbezit of wapenhandel   Verhoor bij moord of doodslag   Andere  

Gegarandeerd tevreden

Alle advocaten op Jureca zijn geverifieerd.

100% veilig

Uw persoonlijke informatie is geëncrypteerd zodat uw gegevens confidentieel en veilig zijn.

Partners

Belfius Flanders The Birdhouse