Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Kan een periode van onvrijwillige werkloosheid zonder uitkering gelijkgesteld worden voor het pensioen?

 

Is het mogenlijk een periode dat je onvrijwillig werkloos was, en geen uitkering genoot, gelijk te stellen zodanig toch pensioen te ontvangen voor deze periode? Zoniet, zijn er andere mogelijkheden om toch tot een hogere pensioensuitkering te ontvangen?

 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie, iedere situatie is immers uniek. Indien je na het lezen van dit artikel nog steeds vragen hebt en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.

Wat zegt de wet?

Artikel 34 § 1 van het Koninklijk Besluit van 21 december 1967 vermeldt dat perioden van onvrijwillige werkloosheid gelijkgesteld kunnen worden met arbeidsperioden op voorwaarde dat er tijdens deze perioden een uitkering of een vergoeding voor loonderving werd genoten. Deze wetsbepaling laat niet toe een gelijkstelling met arbeidsperioden te kunnen genieten indien verzaakt werd aan de uitkering van een werkloosheidsuitkering daar de wet expliciet voorziet dat er een uitkering dient te zijn genoten tijdens deze periode om aanspraak te kunnen maken op de gelijkstelling. Ik dien op dit vlak spijtig genoeg het standpunt bij te treden dat U werd medegedeeld door de Federale Pensioendienst.

Evenmin kan artikel 34 §1, Q een oplossing bieden daar er ook geen perioden kunnen weerhouden worden met deeltijdse tewerkstelling tijdens de perioden van onvrijwillige werkloosheid.

Een eventuele beperkte gelijkstelling zou enkel mogelijk zijn indien er tijdens de geviseerde perioden het bewijs kan geleverd worden van een aansluiting op vrijwillige basis in de voortgezette verzekering voorzien in de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het is dan ook aangewezen de attesten betrekking hebbend op deze perioden bij uw mutualiteit op te vragen zoals vermeld in de brief van de Federale Pensioendienst opdat deze dienaangaande standpunt zou kunnen innemen.

Wanneer en hoe laat je het pensioen ingaan?

Indien U het rustpensioen wenst te laten ingaan op de wettelijk voorziene datum dient er geen pensioenaanvraag te worden ingediend. Indien U het rustpensioen wenst te laten ingaan op een eerdere datum dient hiervoor wel een aanvraag te worden ingediend. De pensioenaanvraag kan nu reeds ingediend worden via mypension.be of via de Pensioendienst van de gemeente van uw woonplaats. In elk geval dient de Federale Pensioendienst de meest gunstige berekening te maken met in aanmerking van alle loopbaangegevens.

Inzake werknemerspensioenen kan tegen de beslissing van de Federale Pensioendienst beroep ingesteld worden bij de Arbeidsrechtbank van het arrondissement van uw woonplaats, wat U betreft dus bij de Arbeidsrechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.                  

Wat artikel 34 van het KB van 21 december 1967 betreft heeft de rechtspraak reeds geoordeeld dat er geen schending van het gelijkheidsbeginsel is daar deze regeling vastgelegd werd bij wet en van toepassing is op alle personen die zich in dezelfde objectieve categorie bevinden. Tevens werd dit ook reeds impliciet gesteld door het Hof van Cassatie in haar arrest van 9 maart 2015 in een zaak die betrekking had op brugpensioen. (Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht, KU Leuven, 2014-2015, nr. 4)

Bovendien maken de formulieren van de RVA met betrekking tot de verzaking melding van behoud van bepaalde rechten inzake sociale zekerheid, maar wordt er geen melding gemaakt van het behoud van pensioenrechten. Volledigheidshalve kan ik nog mede delen dat tegen het vonnis van de Arbeidsrechtbank hoger beroep mogelijk is bij het Arbeidshof en dat tegen het arrest van het Arbeidshof beroep mogelijk is bij het Hof van Cassatie. De Raad van State heeft in deze geen bevoegdheid.

Wat als je pensioen ontoereikend is?

Indien je een beperkt pensioen zou genieten zal de pensioendienst in elk geval ook ambtshalve dienen te onderzoeken of je niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in het kader van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). Indien je partner tevens een inkomen of pensioen geniet veronderstel ik wel dat je hierop geen aanspraak zal kunnen maken aangezien rekening gehouden wordt met al de gezinsinkomsten.

Conclusie:

Zoals reeds vermeld laat de wetsbepaling niet toe een gelijkstelling met arbeidsperioden te kunnen genieten indien verzaakt werd aan de uitkering van een werkloosheidsuitkering, daar de wet expliciet voorziet dat er een uitkering dient te zijn genoten tijdens deze periode om aanspraak te kunnen maken op de gelijkstelling. Je maakt echter wel kans op een tegemoetkoming in het kader van de Inkomensgarantie voor Ouderen indien je een beperkt pensioen hebt.

 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie, iedere situatie is immers uniek. Indien je na het lezen van dit artikel nog steeds vragen hebt en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.