Wet continuïteit onderneming

Wat moet ik doen als mijn onderneming in slecht vaarwater zit, maar nog niet per se failliet moet worden verklaard?

De wet continuïteit ondernemingen van 30 januari 2009 (hierna WCO) heeft als doel ondernemingen die in moeilijkheden zitten, deze moeilijkheden te overwinnen en de onderneming of een onderdeel ervan te redden. Bij wet van 27 mei 2013 zijn een aantal aanpassingen gebeurd om enerzijds misbruiken te vermijden en anderzijds de voorkomende rol van externe accountants, de externe belastingconsulenten en de bedrijfsrevisor te versterken.

Concreet is de gedachte achter de WCO een onderneming te redden van een mogelijk faillissement.

De procedure gerechtelijke reorganisatie werd door de wetgever opgevat vanuit de optiek dat bij de opening van de procedure de ondernemer verschillende keuzes kan maken en de overschakeling van de ene keuze naar de andere vlot moet verlopen.

De procedure WCO is als het ware een portaal waarbij de ondernemer verschillende opties ter beschikking heeft ter realisatie van zijn reorganisatie. De verschillende doelstellingen van de procedure WCO kunnen zijn :

  • het sluiten van een minnelijk akkoord met een of meerdere schuldeisers
  • het sluiten van een collectief akkoord
  • de overdracht van het geheel of een deel van de onderneming onder rechterlijk gezag.

Eens een procedure WCO wordt opgestart wordt door de Rechtbank van Koophandel een moratorium opgelegd voor een bepaalde periode. Dit betekent concreet dat de onderneming beschermd wordt tegen haar schuldeisers die dan niet langer hun schulden voor de duur van het moratorium kunnen invorderen. De Rechtbank kan het moratorium in voorkomend geval verlengen.

Of een procedure WCO wordt gestart hangt al van de beoordeling of de continuïteit van de onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is.

Dat de onderneming in staat van faillissement verkeert, sluit niet uit dat de procedure kan worden geopend. Vanuit het idee van waardepreservatie is het mogelijk dat een virtueel failliete onderneming toch wordt toe gelaten tot een reorganisatie, al is het maar om slechts een ‘gezond’ onderdeel van de onderneming te behouden.

Hoe wordt de procedure gestart?

De procedure wordt ingeleid voor de Rechtbank van Koophandel d.m.v. een ondertekend door de schuldenaar of zijn advocaat ondertekend verzoekschrift. Bij het verzoekschrift dienen een aantal documenten te worden gevoegd. Zo niet zal het verzoek ontvankelijk worden verklaard.

Onmiddellijk na de neerlegging van het verzoekschrift zal een gedelegeerd rechter worden aangesteld. Deze rechter zal bij de Rechtbank verslag uitbrengen over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het verzoek en over elk ander element nuttig voor de beoordeling.

Vervolgens zal de zaak in raadkamer worden behandeld binnen de 14 dagen na neerlegging van het verzoekschrift.
Als de voorwaarden tot opening van de procedure vervuld zijn, zal de gerechtelijke reorganisatie geopend worden verklaard door de Rechtbank van Koophandel, waarbij in één beweging de duur wordt bepaald van het moratorium, de opschorting, die niet langer dan zes maanden mag zijn.

Hoe wordt de onderneming uiteindelijk uit de nood gered?

Er zal na de opening van de procedure WCO gepoogd worden een reorganisatieplan op te maken. Ofwel wordt minnelijk een plan opgemaakt tussen de verschillende schuldeisers, ofwel zal de Rechtbank een gerechtelijk reorganisatieplan opstellen.

Daarnaast is er ook nog de minder voorkomende mogelijkheid tot gerechtelijke reorganisatie door overdracht.

Zowel in een minnelijk akkoord als in een gerechtelijk akkoord zal bepaald worden hoe schulden worden afgelost, hoe de onderneming uit haar dal zal komen, hoe lang dit zal duren, alsook in hoeverre schuldeiser afstand willen of moeten doen van een deel van hun schuldvordering.

Na de homologatie van het minnelijk akkoord of de bepaling van het gerechtelijk akkoord loopt de procedure af en zal enkel nog het reorganisatieplan moeten worden uitgevoerd.

Bijstand in de procedure is niet verplicht. Toch is het aangewezen dat een ondernemer zich laat bijstaan zowel op juridisch vlak als op het vlak van boekhouding om te worden geadviseerd en begeleid. 

Vind de beste advocaten in de wet continuïteit ondernemingen via onze gratis tool.


Wacht niet met uw rechten te beschermen.

Jureca helpt u vrijblijvend met het zoeken van de ideale advocaat. Een eerste consultatie over uw rechten is bovendien vaak gratis.

  • Vertel ons vrijblijvend uw situatie
  • Wij contacteren gespecialiseerde advocaten
  • U ontvangt een overzicht van mogelijke oplossingen en prijzen

Neem geen risico

Post hier gratis uw zaak