Omgangsregeling

Regeling voor kinderen

Een regeling voor de kinderen betreft grosso modo het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de onderhoudsregeling.

Procedures hieromtrent kunnen een gevolg zijn van een echtscheiding doch kunnen evengoed ontstaan tussen ongehuwden niet samenwonenden.

Ouderlijk gezag

Minderjarige kinderen staan onder het ouderlijk gezag.

Ouderlijk gezag kan worden omschreven als het geheel van rechten die ouders hebben ten aanzien van hun kinderen, ten einde hun ouderlijke verplichtingen na te komen.

Ouders hebben de materiële bewaring over hun kinderen, wat impliceert dat zij instaan voor de opvoeding, het onderhoud en de huisvesting van hun kinderen.

Als algemeen principe geldt dat het ouderlijk gezag steeds gezamenlijk wordt uitgeoefend door de ouders.

Er bestaan evenwel afwijkvormen waarbij over bepaalde zaken één van de ouders alleen kan beslissen.

In het extreemste geval kan het ouderlijk gezag ook exclusief aan 1 ouder worden toegekend.

Verblijfsregeling

Elke ouder heeft een principieel omgangsrecht met zijn kind.

Dit omgangsrecht wordt normaal simultaan uitgeoefend door beide ouders in het geval zij samenwonen.

Als ouders evenwel een afzonderlijk verblijf hebben, moet een verblijfregeling worden gevonden voor het kind/kinderen.

Zulke verblijfsregelingen kunnen onderling, vaak gepaard met een onderhoudsregeling, worden afgesproken. Zo’n akkoord wordt best opgesteld door een specialist ter zaken, waarna eventueel de Rechtbank het akkoord kan bekrachtigen in een vonnis. Op die manier verkrijgt het akkoord uitvoerbare kracht.

Als een akkoord niet tot de mogelijkheden behoort, zal de Familierechtbank tussenkomen.

De Rechtbank zal dan een evenwichtsoefening moeten maken met als te verkiezen regeling een gelijkmatig verdeeld verblijf.

Er worden argumenten onder de vorm van conclusies uitgewisseld. Bijstand van een advocaat is dus aangewezen.

Onderhoudsuitkering voor kinderen

Ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van hun kinderen (art. 203 BW).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone en buitengewone kosten voor de kinderen (art. 203bis BW).

De bijzondere onderhoudsverplichting t.a.v. de kinderen blijft voorbestaan ook ná de meerderjarigheid van de kinderen.

Als de ouders samenwonen met de kinderen worden de onderhoudsverplichting in natura vervuld.

Als de ouders en of de kinderen gescheiden leven, dient door de ene of de andere ouder een maandelijkse onderhoudsuitkering te worden betaald. Er wordt rekening gehouden met hun aandeel in de samengevoegde middelen, met de verblijfsregeling en eventuele andere specificiteiten.

Net zoals bij de verblijfsregeling kunnen partijen een onderhands akkoord sluiten omtrent de onderhoudsregeling.

Doch vaak wordt de tussenkomst van de familierechtbank gevraagd.

Bijstand van een advocaat is in beide gevallen wenselijk.

Permanente saisine

Eens een zaak m.b.t. de kinderen voor een Familierechtbank is gebracht, kan deze telkens opnieuw worden opgeroepen voor diezelfde rechtbank om een nieuw vonnis uit te lokken.

In het geval de omstandigheden zijn gewijzigd en een nieuwe regeling dient te worden gezocht, moet dus niet meer te worden gedagvaard en te worden betaald voor een nieuwe procedure.

De procedure blijft eigenlijk gewoon verder bestaan en kan worden opgeroepen bij loutere conclusie.


Wacht niet met uw rechten te beschermen.

Jureca helpt u vrijblijvend met het zoeken van de ideale advocaat. Een eerste consultatie over uw rechten is bovendien vaak gratis.

  • Vertel ons vrijblijvend uw situatie
  • Wij contacteren gespecialiseerde advocaten
  • U ontvangt een overzicht van mogelijke oplossingen en prijzen

Neem geen risico

Post hier gratis uw zaak