Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Handelsagentuur overeenkomst stopzetten of opzeggen

Dit is een algemeen advies. Als je meer zekerheid wilt over je rechten en mogelijkeheden in jouw situatie, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds juridisch advies aan een vaste prijs.

Wil je graag een handelsagentuurovereenkomst opstellen? Met onze slimme tool kan je zelf een opstellen, aan de fractie van de normale prijs. Op basis van enkele vragen genereert de software een handelsagentuurovereenkomst op maat. Simpel!

Een handelsagentuurovereenkomst kan in principe vroegtijdig worden stopgezet, met of zonder ernstige reden of uitzonderlijke omstandigheden.

4 voorwaarden voor een vroegtijdige opzeg

1. Algemeen

Een handelsagentuurovereenkomst kan voor een bepaalde duur of een onbepaalde duur gesloten zijn. Een overeenkomst van onbepaalde duur mag ten alle tijden opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn. Daarentegen mag een handelsagentuurovereenkomst van bepaalde duur enkel vroegtijdig worden stopgezet als dit toegestaan is in het contract.

2. Opzeggingstermijn

De opzeggingstermijn bedraagt één maand gedurende het eerste jaar van de overeenkomst. Na het eerste jaar wordt de opzeggingstermijn vermeerderd met een maand voor elk begonnen jaar tot een maximum van zes maanden. De partijen mogen geen kortere opzeggingstermijnen overeenkomen, maar wel een langere

3. Kennisgeving

De kennisgeving van de opzegging moet schriftelijk gebeuren en het begin en de duur van de opzeggingstermijn vermelden. Een schriftelijke ontvangstbevestiging is van toepassing. Een aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending of een gerechtsdeurwaarderexploot zijn ook aanvaarde wijze. In principe moet het einde van de opzeggingstermijn samenvallen met het einde van een kalendermaand.

4. Onrechtmatige vroegtijdige opzeg

Indien een partij de handelsagentuurovereenkomst beëindigt zonder het bovenvermelde opzegtermijn in acht te nemen of zonder ernstige reden of uitzonderlijke omstandigheden vast te stellen moet aan de andere partij een opzeggingsvergoeding betalen.

Deze opzeggingsvergoeding is gelijk aan de gebruikelijke vergoeding, overeenstemmend met de duur van de opzeggingstermijn.

Wanneer de vergoeding van de handelsagent geheel of gedeeltelijk uit commissies bestaat, wordt de vergoeding berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de commissies verdiend gedurende de twaalf maanden die aan de beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst voorafgaan of, in voorkomend geval, gedurende de maanden die de beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst voorafgaan.

Beëindiging voor ernstige reden of uitzonderlijke omstandigheden

Elke partij kan de overeenkomst zonder termijn of vergoeding beëindigen, wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwerking tussen de principaal en de handelsagent definitief onmogelijk maken of wanneer de andere partij ernstig tekort komt in haar verplichtingen.

Om op deze manier een handelsagentuurovereenkomst op te zeggen mag de ernstige reden of de uitzonderlijke omstandigheden niet bekend zijn sinds meer dan zeven werkdagen. Hierboven moet de kennisgeving van deze reden of omstandighedengebeuren bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief, verzonden binnen zeven werkdagen na de beëindiging.

Stel dat jouw handelsagentuur overeenkomst is opgezegd, dan gaat een advocaat na of de opzeg rechtmatig gebeurt is. Zoniet moeten ze een opzeggingsvergoeding betalen. Na het nalezen van het contract kan een advocaat de opzeggingsvergoeding begroten. Je stuurt dan eerst een ingebrekestelling om de opzegvergoeding te eisen. 

Indien er geen antwoord wordt gegeven op de ingebrekestelling, dan helpen we je graag verder met een gerechtsdeurwaarder of een advocaat om jouw vergoeding te eisen.

Heb je een gelijkaaridge juridische situatie? Jureca helpt jou graag verder met een juridisch advies. Wil je graag een handelsagentuurovereenkomst opstellen? Met onze slimme tool kan je zelf een opstellen, aan de fractie van de normale prijs. Op basis van enkele vragen genereert de software een handelsagentuurovereenkomst op maat. Simpel!