Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

 • Vind een advocaat
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Buitenlandse adoptie meerderjarige

Welke is de te volgen procedure en welke documenten moet voorgelegd worden door de adoptieouder en door de geadopteerde?

 

In feite heeft u de keuze. De adoptie van een buitenlandse meerderjarige dient immers ofwel in België plaats te vinden, ofwel in het buitenland waar de meerderjarige verblijft, waarna men in dit laatste geval de buitenlandse adoptiebeslissing ter erkenning kan voorleggen in België. Dit kan jaren in beslag nemen.

Let wel op, sommige buitenlandse wetgevingen staan de adoptie van meerderjarige personen niet toe. U zal dit in het land van herkomst dus moeten nagaan. U kan zich het best richten tot een advocaat of jurist in het land van herkomst. U kan dit ook voorleggen aan ons, we helpen u graag.

Weet wel dat het Haags adoptieverdrag niet van toepassing is op de buitenlandse te adopteren persoon die meerderjarig is. Er is m.a.w. geen interlandelijke overbrenging voorzien voor een dergelijke meerderjarige. Dit betekent dat de persoon geen visum kan krijgen in het kader van een interlandelijke adoptie om de adoptieprocedure in België verder te zetten.

Aangezien de adoptieprocedure van een meerderjarige geen visum-afgifte met zich meebrengt dient er een visum D gezinshereniging te worden aangevraagd wilt u de geadopteerde naar België laten komen. De meerderjarige dient dan de volgende documenten voor te leggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ):

 1. Een verklaring van financiële tenlasteneming
 2. Een geldig nationaal paspoort
 3. Een gelegaliseerd en vertaald uittreksel uit de geboorteakte
 4. Een bewijs van wettelijke verblijfplaats van de adoptieouders in België
 5. Een bewijs van goed zedelijk gedrag.

Indien u de procedure in België volgt, zult u een verzoekschrift moeten indienen bij de rechtbank van eerste aanleg, meer bepaald bij de sectie familierechtbank van uw woonplaats. Voor de adoptie van een meerderjarige hoeft u zich dus niet aan te melden bij de Vlaamse Centrale Autoriteit, zoals dat wel een verplichting is voor een minderjarige. Het verzoekschrift wordt ter griffie neergelegd en ondertekend. Het verzoekschrift vermeldt dat de adoptant een internationale adoptie wensen aan te vatten. Bij het verzoekschrift moet u volgende stukken voegen:

 1. een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte of een hiermee gelijkgesteld stuk
 2. een bewijs van de nationaliteit en een verklaring betreffende de gewone verblijfplaats van de adoptanten
 3. Een uittreksel van de huwelijksakte.

Voor zover u op de datum van het verzoekschrift bent opgenomen in het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt u vrijgesteld van het overleggen van sommige stukken. Wij raden u echter aan om de stukken toch neer te leggen met het oog op de goede/snelle voortgang van de procedure. De wachttijd loop anders langer op. Voor de stukken, die overigens recent moeten zijn, dient u zich tot de gemeente te wenden. Het verzoekschrift, samen met de stukken, is dan in drie exemplaren neer te leggen ter griffie, alwaar u 100 euro rolrechten als kostprijs zult dienen te betalen. Qua kostprijs dient u gebeurlijk ook rekening te houden met reiskosten, advocaatkosten, enz.

Als de vermeldingen van het verzoekschrift onvolledig zouden zijn of indien de griffie bepaalde informatie niet tijdig kon verkrijgen voor de inleidende zitting, nodigt de rechter u uit de nodige inlichtingen te verstrekken of het dossier van de procedure te vervolledigen. De duurtijd hangt van rechtbank tot rechtbank. Wij kunnen hier geen termijn op plakken. De termijn wordt noch door de wet, noch door het recht geregeld. U kan wel ten tijde van het neerleggen van het verzoekschrift, aan de griffier vragen wat op hun rechtbank de gemiddelde doorlooptijd is.

Wij raden u alleszins stellig aan een advocaat gespecialiseerd in deze materie te raadplegen die u hierin kan bijstaan. Het proberen adopteren van een meerderjarige buitenlander is geen evidente kwestie en omvat aspecten van personen- en familierecht, internationaal privaatrecht, vreemdelingenrecht en vreemd recht. Je kan Jureca steeds contacteren als u hulp nodig heeft bij het vinden van de juiste advocaat.