Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Moet je tijdens de periode van collectieve schuldbemiddeling rente betalen op het geleende bedrag?

Stel dat je met een hypothecaire lening een huis hebt gekocht. Je bent later een zekere periode in collectieve schuldbemiddeling gegaan. Je bent de woning blijven bewonen en je hebt de lening verder afbetaald binnen de collectieve schuldbemiddeling. Na het einde van de collectieve schuldbemiddeling heb je ten slotte beslist om de woning te verkopen. 

Moet je rente betalen op je geleende bedrag voor de periode dat je in collectieve schuldbemiddeling zat?

Art.1675/7 § 1.  Ger.W. Onverminderd de toepassing van § 3, doet de beschikking van toelaatbaarheid een toestand van samenloop ontstaan tussen de schuldeisers en heeft de opschorting van de loop van de interesten en de onbeschikbaarheid van het vermogen van de verzoeker tot gevolg.

Tot de boedel behoren alle goederen van de verzoeker op het ogenblik van de beschikking, alsmede de goederen die hij tijdens de uitvoering van de collectieve aanzuiveringsregeling verkrijgt.

Wat betekent dit nu?

Overeenkomstig de bepalingen van art. 1675/7 § 1 en §4 Ger.W. wordt de rente geschorst voor de duur van de procedure, ook al wordt ze gewaarborgd door een hypotheek. Ook de loop van de intresten van een hypothecaire lening worden geschorst vanaf de beschikking van toelaatbaarheid. In principe zijn er op het bedrag van de hypotheeklening dat nog openstaat op het ogenblik dat de schuldenaar tot collectieve schuldenregeling wordt toegelaten, geen intresten verschuldigd.

Deze principes gelden echter alleen wanneer de schuldenaar van bij de aanvang van de collectieve schuldenregeling of binnen een redelijke bedenktermijn kiest om de woning waarvan hij eigenaar is en waarop een hypotheek rust, te verkopen en dus de hypotheek op te zeggen. Enkel in dat geval zullen de intresten op het kapitaal dat nog niet terugbetaald werd, niet lopen tijdens de procedure van schuldbemiddeling. Als men aan het begin van de collectieve schuldbemiddeling kiest om de woning te behouden, dan moet de hypotheeklening verder afbetaald worden als boedelschuld, zodat ze buiten de samenloop valt die ontstaan is tussen de schuldeisers.

Men vergelijkt met de situatie van een verhuur: wanneer de schuldenaar in de loop van de bemiddeling verder blijft huren, dan moet hij de huur verder doorbetalen aan de verhuurder. Welnu, de kredietverlener heeft aan de schuldenaar geldmiddelen ter beschikking gesteld waardoor de schuldenaar een woning kon aankopen en kan blijven bewonen. Wanneer de schuldenaar tijdens de duur van de collectieve schuldbemiddeling voldoende middelen heeft om de woning te blijven bewonen, dan moet de kredietverlener verder vergoed worden voor het verder ter beschikking stelling van de geldmiddelen, die toelaten om de woning te blijven bewonen. De rente is dus als het ware een vergoeding voor het verder ter beschikking stellen van geldmiddelen tijdens de procedure van collectieve schuldenregeling.

Wanneer de hypothecaire lening dus niet wordt opgezegd bij het begin van de collectieve schuldenregeling of korte tijd erna, moet de overeenkomst met de hypotheekverlener worden uitgevoerd volgens de afspraken die met die kredietverlener gemaakt werden en dus tegen betaling van maandelijkse aflossingen waarin een deel dient als vergoeding van het kapitaal en een deel als vergoeding van de rente.

Kort gezegd

Indien je niet initieel, bij het begin of kort na het begin van de collectieve schuldenregeling, de hypothecaire lening had stopgezet (om ook de woning te verkopen) betekent dit dat op het geleende bedrag de rente betaald moet worden volgens de oorspronkelijke afspraken met de hypotheekverlener. Je moet dan dus een oplossing zoeken voor de verdere afbetaling van de lening, indien de opbrengst van de woning niet zou volstaan om de hypothecaire lening met rente volledig af te betalen.